Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Oct 24, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  LOẠI TÀI KHOẢN 2: TÀI SẢN DÀI HẠN

  Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư dài hạn khác và đầu tư XDCB ở doanh nghiệp, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

  Nguyên tắc kế toán Tài sản dài hạn:

  1. Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ.

  2. Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.
  Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị đã hao mòn của TSCĐ.

  3. Kế toán phải phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định trong các báo cáo kế toán, thống kê và phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp chỉ tiêu của Nhà nước.

  4. Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn như: Đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản,... kế toán phải phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm theo giá thực tế (đối với các loại chứng khoán, bất động sản,... các khoản vốn góp liên doanh). Đồng thời phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính dài hạn và các khoản chi phí (nếu có), lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.

  Loại Tài khoản Tài sản dài hạn có 14 tài khoản, chia thành 3 nhóm:

  Nhóm Tài khoản 21 - Tài sản cố định, có 5 tài khoản:

  - Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình;
  - Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính;
  - Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình;
  - Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định;
  - Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư.

  Nhóm Tài khoản 22 - Đầu tư dài hạn, có 5 tài khoản:

  - Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con;
  - Tài khoản 222 - Vốn góp liên doanh;
  - Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết;
  - Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác;
  - Tài khoản 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.

  Nhóm Tài khoản 24 – Các tài sản dài hạn khác , có 4 tài khoản:

  - Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang;
  - Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn;
  - Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
  - Tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Loại tài khoản 0 Quản trị doanh nghiệp Nov 17, 2014
  Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh Quản trị doanh nghiệp Nov 17, 2014
  Loại tài khoản 7: Thu nhập khác Quản trị doanh nghiệp Nov 15, 2014
  Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh Quản trị doanh nghiệp Nov 7, 2014

Share This Page