1. Tableau Business Intelligence

Loại tài khoản 7: Thu nhập khác

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Nov 15, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  LOẠI TÀI KHOẢN 7 THU NHẬP KHÁC

  Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản thu nhập khác trong kỳ. Cuối kỳ toàn bộ thu nhập được kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư.

  Loại Tài khoản Thu nhập khác, có 1 tài khoản:

  Tài khoản 711 - Thu nhập khác.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Loại tài khoản 0 Quản trị doanh nghiệp Nov 17, 2014
  Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh Quản trị doanh nghiệp Nov 17, 2014
  Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh Quản trị doanh nghiệp Nov 7, 2014
  Loại tài khoản 5: Doanh thu Quản trị doanh nghiệp Nov 6, 2014

Share This Page