Microsoft Dynamics CRM 2013 Implementation Guide

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 31, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Để bảo đảm việc triển khai giải pháp Dynamics CRM thành công, Microsoft cung cấp rất nhiều tài liệu chuẩn, template để bạn có thể theo đó mà triển khai giải pháp Dynamics CRM từ kế hoạch triển khai, triển khai, phát triển, cấu hình hệ thống, vận hành hệ thống, đến việc bảo trì cho giải pháp.

    Bạn có thể tham khảo từ trang của Microsof tại đây
     
  2. Loading...


Share This Page