MorphX user interface control element types

Discussion in 'Finance and Operations' started by ivanthai, Apr 17, 2015.

 1. ivanthai

  ivanthai New Member

  MorphX user interface control element types bao gồm những phần tử đại điện cho phần điều khiển User interface :
  • Menu Item : được sử dụng để xác định Presentation Control Actions mà trạng thái của hệ thống Microsoft Dynamics AXUser Interface sẽ được thay đổi. Menu Item được phân theo 3 mục riêng biêt :
   • Display : bao gồm các chương trình được thiết kế theo dạng Form.
   • Output : bao gồm các chương trình được thiết kế theo dạng Report.
   • Action : bao gồm các chương trình được thiết kế theo dạng Job, Class, Query.
  11.png
  • Menu : được sử dụng như một cây thư mục nơi chứa các Menu Items và Submenu hiển thị trên User Interface.
  12.png
  • Form : được sử dụng như một giao diện thao tác dữ liệu mà người dùng có thể thực hiện các chức năng Thêm, Xóa, Sửa và Đọc dữ liệu. Giao diện Form được mở khi người dùng chọn Menu Item trên Menu như là một nút điều khiển.
  13.png
  • Form Part : được sử dụng như là một chỉ định trên một Form đã tồn tại. Form Part được sử dụng để làm cho một Form xuất hiện trên cửa sổ FactBox của một Form nào đó được hiểu như danh sách xem trước các dữ liệu liên quan đến dữ liệu đang chọn cũng như những chức năng khác của Form.
  14.png

  2.png
  • Info Part : được sử dụng để thêm vào một tập hợp các trường và giá trị trên cửa sổ FactBox của một Form hoặc một danh sách các thông tin có thể xem trước. Bạn có thể sử dụng một Info Part cho cả Client và Enterprise Portal (EP).
  15.png
  • Report : được dùng để hiển thị dữ liệu trên một Page-layout. Người dùng có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để hiển thị Report như hiển thị trên màn hình của ứng dụng, máy in, email hoặc tập tin hệ thống.
  16.png
  • SSRS Report : được sử dụng để tham chiếu đến Visual Studio Report Project và giao diện của Report sẽ được lưu lại vào cơ sở dữ liệu của Microsoft Dynamics AX.
  17.png
  • Cue : là kiểu đại diện cho một câu lệnh truy vấn. Cue hiển thị số record mà câu truy vấn lấy được và cung cấp thông tin trong một nhóm Cue trên khung FactBox của một Form. Cue còn được sử dụng trên những trang có vai trò trung tâm cho Enterprise Portal (EP).
  18.png
  • Cue Group : được dùng để gom nhóm Cues mà được dùng để hiển thị cùng nhau trên Microsoft Dynamics AX Role Center .
  19.png
   
  Last edited: Apr 17, 2015
  NONGMINH likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tích hợp với User AD logon vào Tabelau Server Tableau Sep 12, 2017
  Phân quyền Tableau Server bằng Filter dữ liệu theo User Tableau Jul 17, 2017
  Business User và IT làm thế nào để dừng cuộc chiến Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 25, 2015
  Is there a way to add another option other than user and team? Finance and Operations Feb 1, 2015
  Concurrent user vs name user Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 20, 2014

Share This Page