1. Tableau Business Intelligence

Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Nov 16, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Accounting entry: ---- bút toán
  Accrued expenses ---- Chi phí phải trả -
  Accumulated: ---- lũy kế
  Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng (???)
  Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán -
  Advances to employees ---- Tạm ứng -
  Assets ---- Tài sản -
  Assets liquidation: ---- thanh lý tài sản
  Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán -
  Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
  Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
  Cash ---- Tiền mặt -
  Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng -
  Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ -
  Cash in transit ---- Tiền đang chuyển -
  Check and take over: ---- nghiệm thu
  Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang -
  Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng -
  Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn -
  Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả -
  Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển -
  Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước -
  Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định hữu hình -
  Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn tài sản cố định vô hình -
  Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính -
  Equity and funds ---- Vốn và quỹ -
  Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá -
  Expense mandate: ---- ủy nghiệm chi
  Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính -
  Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường -
  Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường -
  Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường -
  Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng -
  Financial ratios ---- Chỉ số tài chính -
  Financials ---- Tài chính -
  Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho -
  Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình -
  Fixed assets ---- Tài sản cố định -
  General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp -
  Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán -
  Gross profit ---- Lợi nhuận tổng -
  Gross revenue ---- Doanh thu tổng -
  Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính -
  Income taxes ---- Thuế thu nhập doanh nghiệp -
  Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho -
  Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình -
  Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình -
  Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ -
  Inventory ---- Hàng tồn kho -
  Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển -
  Itemize: ---- mở tiểu khoản
  Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính -
  Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính -
  Liabilities ---- Nợ phải trả -
  Long-term borrowings ---- Vay dài hạn -
  Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn -
  Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn -
  Long-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn -
  Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn -
  Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho -
  Net profit ---- Lợi nhuận thuần -
  Net revenue ---- Doanh thu thuần -
  Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp -
  Non-business expenditure source, current year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay -
  Non-business expenditure source, last year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước -
  Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp -
  Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn -
  Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD -
  Other current assets ---- Tài sản lưu động khác -
  Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác -
  Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác -
  Other payables ---- Nợ khác -
  Other receivables ---- Các khoản phải thu khác -
  Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác -
  Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu -
  Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên -
  Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước -
  Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế -
  Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính -
  Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -
  Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường -
  Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho -
  Receivables ---- Các khoản phải thu -
  Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng -
  Reconciliation: ---- đối chiếu
  Reserve fund ---- Quỹ dự trữ -
  Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối -
  Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ -
  Sales expenses ---- Chi phí bán hàng -
  Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng -
  Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại -
  Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn -
  Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -
  Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn -
  Short-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn -
  Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn -
  Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh -
  Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý -
  Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình -
  Taxes and other payables to the State budget ---- Thuế và các khoản phải nộp nhànước -
  Total assets ---- Tổng cộng tài sản -
  Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn -
  Trade creditors ---- Phải trả cho người bán -
  Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ -
  Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi -
  Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang –
   
 2. Loading...


Share This Page