1. Tableau Business Intelligence

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Nov 11, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Phỏng vấn Ông Loan Văn Sơn - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của TOPPION GROUP làm khách mời trong chương trình NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.


     
  2. Loading...


Share This Page