Năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng thương mại Việt Nam

Discussion in 'Ngân hàng' started by bsdinsight, Apr 11, 2016.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  [​IMG]

  1. Chính phủ:
  • Chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu và Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, nông nghiệp; tháo gỡ vướng mắc đảm bảo hoàn thành tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 1;
  • Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc xử lý nợ xấu; giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng vốn điều lệ các Ngân hàng thương mại Nhà nước đúng lộ trình;
  • Tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá (thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng);
  • Kiên quyết cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (thuế, hải quan, thủ tục hành chính….);
  • Chỉ đạo phối hợp chính sách (nhất là giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thể chế ổn định tài chính-tiền tệ) hiệu quả hơn.
  • Chỉ đạo phát triển cân bằng thị trường tài chính (thúc đẩy phát triển thị trường vốn, quỹ đầu tư mạo hiểm để tạo thêm kênh huy động vốn…), giảm tải hệ thống tài chính tín dụng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính;
  • Chủ động nới room tham gia của tư nhân (cả nước ngoài) đối với các định chế tài chính và doanh nghiệp trong nước
  • Xây dựng kế hoạch phát triển 2016-2020 (tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng);
  • Định hướng, hỗ trợ hệ thống các tổ chức tín dụng hội nhập kinh tế quốc tế,thực hiện tốt cam kết mở cửa hệ thống tài chính ngân hàng.
  2. Ngân hàng nhà nước:
  • Hoàn thành dứt điểm tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 1; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện khung pháp lý, tạo tiền đề cho giai đoạn 2 và sau này;
  • Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc xử lý nợ xấu, để có thể xử lý dứt điểm trong giai đoạn 2016-2020;
  • Khuyến khích tư nhân và nước ngoài tham gia nhiều hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu;
  • Hoàn thiện đồng bộ quy định đổi mới hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro theo Basel 2, minh bạch hóa trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;
  • Khuyến khích tổ chức tín dụng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cùng với việc tăng khả năng quản lý rủi ro công nghệ
  • Sử dụng đồng bộ giải pháp ổn định tỷ giá, lãi suất; tạo điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô
  • Định hướng, hỗ trợ tổ chức tín dụng nhiều hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, xử lý vướng mắc trong thanh toán, giao dịch
  • Tăng cường phối hợp chính sách (chính sách tài khóa, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu…);
  • Xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2025 và tầm nhìn 2030; hướng tới Ngân hàng trung ương độc lập hơn và hiện đại; tăng vai trò của Bảo hiểm tiền gửi và thể chế ổn định tài chính-tiền tệ.
  3. Ngân hàng thương mại:
  • Quyết tâm hoàn thành đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015; xây dựng và nhất quán thực hiện kế hoạch phát triển (trong đó có cấu phần hội nhập) giai đoạn 2016-2020
  • Tăng tín dụng song vẫn đảm bảo kiểm soát nợ xấu mới; phối hợp VAMC xử lý nợ xấu đã mua về;
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược; minh bạch hóa hoạt động theo thông lệ;
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh hệ thống và chiến lược công nghệ;
  • Tăng cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng (đầu tư, tái cơ cấu, quản lý rủi ro, chiến lược kinh doanh, cung cấp thông tin, đào tạo…);
  • Tăng cường hợp tác, liên kết; hạn chế cạnh tranh không lành mạnh
  • Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp bằng việc áp dụng các thông lệ và chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro (theo Basel II);
  • Tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên trong bối cảnh hội nhập; tăng cường văn hóa Doanh nghiệp; lưu ý khâu hòa nhập sau sáp nhập, hợp nhất; tuyển dụng và giữ nhân tài, chuyên gia, lao động cấp cao….v.v.
  (source)
   
 2. Loading...


Share This Page