Number sequences in AX 2012 R3

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 24, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Number sequences trong Microsoft Dynamics AX 2012 cho phép bạn quản lý các mã nhận biết (identifiers) cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh cũng như các mã khách hàng, nhà cung cấp, tài sản, sản phẩm... Các mã nhận biết này có thể thiết lập một cách tự động hoặc cho phép manual để đáp ứng theo yêu cầu quản lý cụ thể.

  Để thiết lập number sequense, bạn truy cập vào đường dẫn
  Organization administration > Common > Number sequences > Number sequences

  Tại màn hình tạo Number sequense, có 2 cách tạo như sau:
  1. Chọn Generate để hệ thống tự động tạo ra tất cả các number sequense và gán các số này cho tất cả các phân hệ trong tất cả các entity.
  2. Hoặc chọn Number sequenses để tạo, chỉnh sửa từng mã number sequense và gán từng mã này cho từng phân hệ.
  Number sequense-4.png
  • Tạo number sequense theo Generate:
  Sau khi chọn Generate > chọn Next tại màn hình sau

  Number sequense-1.png

  Tiếp theo, màn hình hiển thị tất cả các number sequense được hệ thống tạo ra, bạn có thể chỉnh sửa format (định dạng) của từng number sequense và chọn Next

  Number sequense-2.png


  Màn hình tiếp theo thống kê số lượng của tất cả các number sequense được tạo ra, bạn chọn Finish để hoàn thành các bước tạo number sequense.

  Number sequense-3.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Format Scale Numbers Tableau May 11, 2017
  Formatting Numbers and Dates in Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Item Number và Product Number trong AX Microsoft Dynamics 365 Feb 9, 2015
  Fixed Assets - Number Sequence Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Register Product Serial Numbers in the Sales Process with Microsoft Dynamics AX2012 R3! Microsoft Dynamics 365 Oct 9, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Tạo và chỉnh sửa từng number sequense

  Tại màn hình tạo mới một Number sequense
  • Identification: bạn đặt mã và tên cho number sequense
  • Scope parameters: chỉ ra phạm vi sử dụng number sequense, chỉ được dùng cho company nào hay cho tất cả các company trong hệ thống
  Number sequense-5.png
  • Segments: chỉ ra định dạng của number sequense, có 3 loại segment:
  - Company - hiển thị mã của Company trong number sequense
  - Constant - các ký tự chữ được gán cho number sequense
  - Alphanumeric - các ký tự số được gán cho number sequense

  Number sequense-6.png
  • References: chỉ ra Reference - phân hệ và nghiệp vụ cụ thể sử dụng mã number sequense này, hoặc bạn có thể bỏ qua phần này và vào Setup > Parameters của mỗi phân hệ để chọn mã number sequense cho mỗi Reference
  Number sequense-11.png

  Bạn chọn Add và sau đó chỉ ra Area Reference sử dụng number sequense

  Number sequense-7.png
  • General: tại tab này bạn có thể thiết lập các tùy chọn cho number sequense như: Continuous: các số phải liên tiếp nhau, Manual: người dùng có thể tự nhập số, chỉ ra số lớn nhất và số nhỏ nhất của number sequense
  Number sequense-8.png

  • Automatic cleanup: Nếu number sequense được thiết lập là Continuous, bạn có thể chọn Clean up và chỉ ra Interval - khoảng thời gian (số giờ) hệ thống tự động kiểm tra các số bị bỏ lỡ và trả lại số này để đảm bảo không có số nào bị thiếu sót.
  Number sequense-9.png
  • Performance: Nếu number sequense không thiết lập là Continuous, giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu của hệ thống bạn có thể chỉ ra Quantity of numbers - số lượng của number sequense được lưu sẵn trong bộ nhớ của máy tính.
  Number sequense-10.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi bạn,

  Vậy số Number sequence là các số voucher của các nghiệp vụ trong hệ thống ? Các ID của master file ?
  Số Number sequence và số Journal batch number nó khác nhau sao bạn?
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi chị,
  1. Number sequense là để tạo và chỉnh sửa tất cả các số number sequense trong hệ thống luôn chứ không chỉ để tạo số Voucher. Và khi tạo xong 1 mã number sequense thì mình có thể dùng nó để gán cho các Reference trong Parameter của mỗi phân hệ hoặc gán cho các Journal name để tạo số Voucher
  2. Journal batch number là một reference trong Parameter của phân hệ GL bắt buộc phải gán số number sequence thì mới có thể post được nghiệp vụ trong hệ thống, Journal batch number là số quản lý chung cho tất cả các nghiệp vụ được tạo ra từ Journals ở các phân hệ. Nhưng em cũng confuse ở chỗ khi xuất báo cáo GL thì không thấy Journal batch number này mà lại thấy hiển thị số Journal number và số Voucher, em chưa biết số Journal number là từ đâu luôn???
   

Share This Page