Operating units in AX Dynamics 2012 R3

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 2, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Operating Units: được sử dụng để phân chia quyền kiểm soát các nguồn lực kinh tế và quy trình hoạt động trong 1 doanh nghiệp, việc phân chia ra các Operating Unit nhằm tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực, phân chia trách nhiệm rõ ràng cho các đối tượng, cải thiện quy trình sản xuất kinh doanh....-> tăng tính hiệu quả trong hoạt động kiểm soát và quản lý của một tổ chức.

  Các loại Operating Units:
  1. Department: phân chia nhiệm vụ cụ thể theo từng phòng ban để quản lý được các khoản thu chi chi tiết theo phòng ban
  2. Cost center: quản lý chi tiết các khoản mục chi phí thực tế phát sinh theo từng nhóm, cũng như dự toán ngân sách chi tiêu cho từng nhóm chi phí
  3. Value stream: cho mục đích kiểm soát quy trình sản xuất, đặc biệt trong leam manufacturing (sản xuất tinh gọn), phân chia theo từng production flows
  4. Business unit: các đối tượng đáp ứng cho mục tiêu kinh doanh chiến lược, nhằm phân chia theo các lĩnh vực ngành nghề hoạt động hoặc theo dòng sản phẩm.... mà công ty sản xuất, cung cấp
  5. Retail channel: quản lý chi tiết các đối tượng nằm ở khâu phân phối sản phẩm dịch vụ như các cửa hàng, đại lý, cửa hàng trực tuyến, thị trường trực tuyến (thương mại điện tử)...
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Operating Cash Flow (OCF) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Net Operating Income - NOI Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Operating Income Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Operating Margin Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017

Share This Page