1. Tableau Business Intelligence

Oracle Database 11g Release 2 (11.2) Installation On Oracle Linux 6

Discussion in 'Công nghệ' started by phamthanhnhan14, Sep 12, 2014.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Sau đây là bài hướng dẫn cài đặt Oracle Database 11G R2 trên Oracle Linux 6 nguồn từ trang Oracle-base.
  Server Oracle Linux 6 phải có tối thiểu 2GB swap, SELinux permissive hoặc disable, firewall tắt hoặc cho phép Oracle chạy dịch vụ.
  Dựng server bao gồm các gói cài đặt như sau:
  • Base System > Base
  • Base System > Client management tools
  • Base System > Compatibility libraries
  • Base System > Hardware monitoring utilities
  • Base System > Large Systems Performance
  • Base System > Network file system client
  • Base System > Performance Tools
  • Base System > Perl Support
  • Servers > Server Platform
  • Servers > System administration tools
  • Desktops > Desktop
  • Desktops > Desktop Platform
  • Desktops > Fonts
  • Desktops > General Purpose Desktop
  • Desktops > Graphical Administration Tools
  • Desktops > Input Methods
  • Desktops > X Window System
  • Development > Additional Development
  • Development > Development Tools
  • Applications > Internet Browser
  Các bước tiến hành như sau:
  • Download Software
  • Unpack Files
  • Hosts File
  • Oracle Installation Prerequisites
   • Automatic Setup
   • Manual Setup
   • Additional Setup
  • Installation
  • Post Installation
  • Common Errors
   
  kjds_k2000 and DynamicsAX like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Oracle database In-Memory Công nghệ Oct 31, 2014
  Tổng quan về Oracle Database Công nghệ Oct 29, 2014
  Oracle Adds Instagram and Weibo to Social Cloud Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Mar 17, 2015
  Oracle Continues March To Cloud Buying Data As A Service Broker Datalogix Thông tin mới Dec 22, 2014
  Phân tích ưu-nhược điểm các giải pháp BI: SAS, IBM, Microsoft và Oracle Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 6, 2014

 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Download Software
  Download the Oracle software from OTN or MOS depending on your support status.

  Unpack Files
  Unzip the files.

  # 11.2.0.1
  unzip linux.x64_11gR2_database_1of2.zip
  unzip linux.x64_11gR2_database_2of2.zip

  #11.2.0.2
  unzip p10098816_112020_Linux-x86-64_1of7.zip
  unzip p10098816_112020_Linux-x86-64_2of7.zip

  #11.2.0.3
  unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip
  unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip

  #11.2.0.4
  unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
  unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
  You should now have a single directory called "database" containing installation files.

  Hosts File
  The "/etc/hosts" file must contain a fully qualified name for the server.

  <IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name>
  For example.

  192.168.118.9 oracle​
   
  DynamicsAX likes this.
 4. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Oracle Installation Prerequisites
  Thực hiện 1 trong 2 cách sau để hoàn thành việc chuẩn bị để cài đặt oracle, ở đây hướng dẫn việc thực hiện Automatic Setup. Phải có kết nối mạng để chạy lệnh yum.
  # yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
  Như vậy là các yêu cầu tối thiểu đều được thỏa mãn.
  Có thể chạy lệnh sau để update toàn bộ OS.
  # yum update
  Tạo mới các user và group

  groupadd -g 501 oinstall
  groupadd -g 502 dba
  groupadd -g 503 oper
  groupadd -g 504 asmadmin
  groupadd -g 506 asmdba
  groupadd -g 505 asmoper

  useradd -u 502 -g oinstall -G dba,asmdba,oper oracle
  passwd oracle
  Note. trong trường hợp này chúng ta chưa dùng groups "asm" vì không dùng ASM.
   
  DynamicsAX likes this.
 5. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Additional Setup
  Đặt mật khẩu cho "oracle" user.
  passwd oracle
  Thay đổi "/etc/security/limits.d/90-nproc.conf"
  # đổi từ
  * soft nproc 1024

  # thành
  * - nproc 16384
  Tạo thư mục để cài Oracle
  mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
  chown -R oracle:eek:install /u01
  chmod -R 775 /u01
  Login với user root rồi chạy lệnh:
  xhost +<machine-name>
  Login bằng oracle user rồi thiết lập biến môi trường như sau:
  # Oracle Settings
  TMP=/tmp; export TMP
  TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
  ORACLE_HOSTNAME=ol6-112.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
  ORACLE_UNQNAME=DB11G; export ORACLE_UNQNAME
  ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
  ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
  ORACLE_SID=DB11G; export ORACLE_SID
  PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
  PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
  LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
  CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
   
  DynamicsAX likes this.
 6. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Installation
  Log in bằng user oracle, set lại biến môi trường DISPLAY.

  DISPLAY=<machine-name>:0.0; export DISPLAY
  Khởi động OUI bằng cách:
  ./runInstaller
  Chạy tiến trình cài đặt, có thể bỏ qua các lỗi missing packkage do chúng không tương thích với những phiên bản mới hơn sau khi cập nhật. ( có thể ignored chúng)
  Theo thứ tự các bước như sau:
  1. Configure Security Updates
  2. Select Install Option
  3. System Class
  4. Node Selection
  5. Select Install Type
  6. Typical Install Configuration
  7. Create Inventory
  8. Perform Prerequisite Checks
  9. Summary
  10. Install Product
  11. Database Configuration Assistant
  12. Database Configuration Assistant 2
  13. Execute Configuration Scripts
  14. Finish
   
  DynamicsAX likes this.
 7. johnharrysmith86

  johnharrysmith86 New Member

Share This Page