Phần 3 - Tích hợp dữ liệu vào kho dữ liệu bằng công cụ SSIS

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by tableau, May 21, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  3.1.Convert dữ liệu bằng SSIS
  3.1.1.Pack_Customer_Dim

  Ở trong Tab Control Flow kéo Data Flow Task ở Control Flow Items bên trái vào
  [​IMG]
  Ở trong Data Flow tab kéo OLE DB Source từ Data Flow Sources và OLE DB Destination từ Data Flow Destinations sau đó đổi tên thành bảng nguồn và bảng đích
  [​IMG]
  Tiếp theo tạo connection tới data source và data destination ở trong page Connection Managers[​IMG]
  Kéo link từ source tới destination và Edit Source, Trong Connection Manager Chọn OLE DB onnection manager chọn tới data source và chọn table như hình dưới:
  [​IMG]
  Trong Columns chọn những field cần lấy dữ liệu như hình dưới:
  [​IMG]
  Edit Destination, chọn connection tới data warehouse và chọn bảng đích như hình dưới:
  [​IMG]
  Và Mapping các cột data source với data warehouse như hình dưới:[​IMG]
  Kết quả sau khi chạy:
  [​IMG]
  Các bảng Dimension khác làm tương tự
  3.2.Chạy Real-time với SSIS
  Để dữ liệu chạy Real-time được trước hết phải bật chức năng CDC của tất cả các table cần bắt dữ liệu của SQL lên. Để Enable CDC được các table trước hết cần Enable CDC Database bằng câu lệnh:
  USE MicrosoftDynamicsAX
  GO
  EXEC sys.sp_cdc_enable_db
  GO
  Enable CDC Table bằng câu lệnh:
  USE MicrosoftDynamicsAX
  GO
  EXEC sys.sp_cdc_enable_table
  @source_schema =N'dbo',
  @source_name=N'CUSTTABLE',
  @role_name=null,
  @supports_net_changes = 1
  GO
  3.1.1.Pack_Customer_Dim
  Đầu tiên thiết kế các Control Flow như hình dưới:
  [​IMG]
   

  Attached Files:

  • 1.png
   1.png
   File size:
   27.4 KB
   Views:
   1,460
  • 2.png
   2.png
   File size:
   34.4 KB
   Views:
   1,419
  • 3.png
   3.png
   File size:
   3.7 KB
   Views:
   1,399
  • 4.png
   4.png
   File size:
   24.2 KB
   Views:
   1,413
  • 5.png
   5.png
   File size:
   29.2 KB
   Views:
   1,408
  • 6.png
   6.png
   File size:
   23.8 KB
   Views:
   1,368
  • 7.png
   7.png
   File size:
   23.2 KB
   Views:
   1,369
  • 8.png
   8.png
   File size:
   20.5 KB
   Views:
   1,389
  • 9.png
   9.png
   File size:
   21.7 KB
   Views:
   1,385
  • 10.png
   10.png
   File size:
   20.4 KB
   Views:
   1,352
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  • Caculation Interval
  Sử dụng Execute SQL Task tính toán thời gian bắt đầu và kết thúc để lấy dữ liệu:
  Mở SSIS, trong cửa sổ Variables tạo 2 biến ExtractStartTime và ExtractEndTime kiểu Datetime
  Mở Exucute SQL Task Editor, trên General page, ở ResultSet chọn Single row, ở connection cấu hình kết nối tới data source, ở SQL Source Type chọn Direct input, ở SQL Statement viết câu lệnh lấy thời gian bắt đầu và kết thúc:
  SELECT DATEADD(dd,0, DATEDIFF(dd,0,GETDATE()-2))AS ExtractStartTime,

  DATEADD(dd,0, DATEDIFF(dd,0,GETDATE()-1)) AS ExtractEndTime
  [​IMG]
  Trên Result Set mapping biến ExtractStartTime và ExtractEndTime, như hình dưới:


  [​IMG]
  • Wait for capture process
  Vòng lặp này sẽ thực hiện lặp để chờ xem trong khoảng thời gian StartTime và EndTime có dữ liệu sẵn sàng để lấy hay không, và sẽ lặp chờ bao lâu đó nếu không có dữ liệu sẽ báo lỗi hoặc báo timeout
  Tạo biến DataReady kiểu int, giá trị ban đầu đặt = 0 để lưu trạng thái trả về của Execute SQL Task.Tạo biến DelaySeconds kiểu int, giá trị ban đầu = 10 để lưu khoảng thời gian cho phép trễ
  Tạo biến TimeoutCount kiểu int, giá trị ban đầu = 0 để lưu giá trị của vòng lặp hiện tại
  Tạo biến TimeoutCeiling kiểu int, giá trị ban đầu = 20 để lưu số lần vòng lặp sẽ thực hiện trước khi trả về kết quả lỗi hoặc hết thời gian
  Tạo biến IntervalID kiểu int có giá trị = 0 để lưu là giá trị đầu tiên của vòng lặp
  Trên For Loop Editor, trên InitExpression và EvalExpression ghi vào @DataReady == 0
  [​IMG]
  Trong vòng lặp thêm một Execute SQL Task. Task này queries CDC process và trả về tình trạng của dữ liệu được lưu trong DataReady.
  Giá trị mà DataReady trả về:
  0: CDC không sẵn sàng -> tiếp tục thực hiện Delay và lặp lại vòng lặp
  1: CDC không được bắt trong khoảng thời gian này hoặc đã được xóa -> tiếp tục thực hiện Log Error
  2: CDC sẵn sàng -> pass qua vòng lặp và thực hiện Task tiếp theo
  3: CDC sẵn sàng từ lần tải đầu tiên -> pass qua vòng lặp và thực hiện Task tiếp theo
  5: Đạt đến TimeoutCeiling -> ngừng lại
  Trong Execute SQL Task Editor, trên General page, Ở Result Set chọn Single row, ở connection cấu hình kết nối tới nguồn dữ liệu, ở SQL Source Type chọn Direct input, ở SQL Statement:
  declare @DataReady int, @TimeoutCount int
  if not exists(select tran_end_time from cdc.lsn_time_mapping
  where tran_end_time > ? )
  select @DataReady = 0
  else
  if ? = 0
  select @DataReady = 3
  else
  ifnotexists(select tran_end_time from cdc.lsn_time_mapping
  where tran_end_time <= ? )
  select @DataReady = 1
  else
  select @DataReady = 2
  select @TimeoutCount = ?
  if (@DataReady = 0)
  select @TimeoutCount = @TimeoutCount + 1
  else
  select @TimeoutCount = 0
  if (@TimeoutCount > ?)
  select @DataReady = 5
  select @DataReady as DataReady, @TimeoutCount as TimeoutCount[​IMG]
  Mapping các biến như hình bên dưới:
  [​IMG]
  Mapping output trong Result Set:
  [​IMG]
  • DELAY
  Trong vòng lặp thêm Script Task, mở Precedence Constraint Editor, trong Evaluation operation, chọn Expression and Constraint, trong Value, chọn Success, trong Expression, ghi vào @DataReady == 0 && @TimeoutCount <= @TimeoutCeiling Chọn Logical AND. All constraints must evaluate to True nếu nó chưa được chọn. Trong Script Task Editor, Trên Script page, ở ReadOnlyVariables, chọn biến User::DelaySeconds, Click Edit Script ghi câu lệnh vào phần main code
  System.Threading.Thread.Sleep((int)Dts.Variables["DelaySeconds"].Value * 1000);
  • ERROR
  Trong vòng lặp thêm Script Task, mở Precedence Constraint Editor, trong Evaluation operation, chọn Expression and Constraint, trong Value, chọn Success, trong Expression, ghi vào @DataReady == 1 || @DataReady == 5 Chọn Logical AND. All constraints must evaluate to True nếu nó chưa được chọn. Trong Script Task Editor, Trên Script page, ở ReadOnlyVariables, chọn biến User::DataReady User::ExtractStartTime, Click Edit Script ghi câu lệnh vào phần main code để show error
  [​IMG]
   

  Attached Files:

  • 11.png
   11.png
   File size:
   11.1 KB
   Views:
   1,371
  • 12.png
   12.png
   File size:
   9.4 KB
   Views:
   1,341
  • 13.png
   13.png
   File size:
   17.3 KB
   Views:
   1,341
  • 14.png
   14.png
   File size:
   14 KB
   Views:
   1,363
  • 15.png
   15.png
   File size:
   9.9 KB
   Views:
   1,318
  • 16.png
   16.png
   File size:
   19.5 KB
   Views:
   1,332
  • 17.png
   17.png
   File size:
   35.7 KB
   Views:
   1,324
  • 18.png
   18.png
   File size:
   18.7 KB
   Views:
   1,337
  • 19.png
   19.png
   File size:
   11.7 KB
   Views:
   1,328
  • 20.png
   20.png
   File size:
   9.5 KB
   Views:
   1,330
  tableau, tableau and tableau like this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  • Prepare Query
  Trước khi chuẩn bị query CDC ta phải tạo Table-valued Funtion bằng câu lệnh:
  create table #wrapper_functions
  (function_name sysname, create_stmt nvarchar(max))
  insert into #wrapper_functions
  exec sys.sp_cdc_generate_wrapper_function
  declare @stmt nvarchar(max)
  declare #hfunctions cursor local fast_forward for
  select create_stmt from #wrapper_functions
  open #hfunctions
  fetch #hfunctions into @stmt
  while (@@fetch_status <> -1)
  begin
  execsp_executesql@stmt
  fetch #hfunctions into @stmt
  end
  close #hfunctions
  deallocate #hfunctions
  [​IMG]

  Tạo một biến SqlDataQuery kiểu String để chứa chuỗi giá trị từ câu query, giá trị mặc định là
  select * from [fn_all_changes_dbo_CUSTTABLE](null,null,'all')
  TrongExecute SQL Task Editor, trênGeneralpage, Ở ResultSet, chọnSingle row, Ở SQLSourceType chọnDirect input, SQL Statement:
  declare @ExtractStartTime datetime,@ExtractEndTime datetime,
  @DataReady int
  select @DataReady = ?,
  @ExtractStartTime = ?,
  @ExtractEndTime = ?
  if @DataReady = 2
  select N'select * from [fn_all_changes_dbo_BSD$CUSTTABLE]'+ N'('''+ convert(nvarchar(30),@ExtractStartTime,120)+ ', '+ convert(nvarchar(30),@ExtractEndTime,120) + ',''all'')'as SqlDataQuery
  else
  select N'select * from [fn_all_changes_dbo_BSD$CUSTTABLE]'+ N'(null, '''+ convert(nvarchar(30),@ExtractEndTime,120)+ ''',''all'') ' as SqlDataQuery

  [​IMG]

  Mapping các biến như hình dưới:

  [​IMG]

  Mapping Result như hình dưới:

  [​IMG]
   
  tableau, tableau and tableau like this.
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  • Extract Data
  Trong Data Flow thiết kế các Control Flow như hình dưới:
  [​IMG]
  Trong OLE DB Source Editor Chọn Connection đến data source, Data access mode là SQL command from variable, Ở Variable name chọn User::SqlDataQuery.
  [​IMG]

  Column: chọn những cột cần lấy dữ liệu, check chọn như hình bên dưới
  [​IMG]
  Cấu hình Conditional Split để phân lo dữ liệu Insert, Update, Delete
  Trong Conditional Split Transformation Editor điền vào 3 dòng điều kiện như hình dưới:
  CDC_OPERATION == "I"
  CDC_OPERATION == "UN"
  CDC_OPERATION == "D"
  [​IMG]

  Edit Insert: Trong OLE DB Source Editor, ở Connection Manager page cấu hình giống như hình dưới:
  [​IMG]

  General NewID()

  Kéo một Script Component vào, chọn Transfomation
  [​IMG]

  Trong Script Transformation Editor chọn Ouput 0, Add column Name: NewID, Data Type unique identifier [DT_GUID] như hình dưới:
  [​IMG]
  Trong Script chọn Edit Script và ghi vào đoạn code
  Row.NewID = System.Guid.NewGuid();
  Mapping:
  [​IMG]
   

  Attached Files:

  • 21.png
   21.png
   File size:
   15.7 KB
   Views:
   1,322
  • 22.png
   22.png
   File size:
   16.5 KB
   Views:
   1,315
  • 23.png
   23.png
   File size:
   22.6 KB
   Views:
   1,314
  • 24.png
   24.png
   File size:
   18.8 KB
   Views:
   1,319
  • 25.png
   25.png
   File size:
   17.5 KB
   Views:
   1,382
  • 26.png
   26.png
   File size:
   8.8 KB
   Views:
   1,318
  • 27.png
   27.png
   File size:
   28.3 KB
   Views:
   1,288
  • 28.png
   28.png
   File size:
   23.2 KB
   Views:
   1,351
  tableau, tableau and tableau like this.
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  Edit Update: Trong Advanced Editor for OLE DB Command trên Connection Manager tab, chọn connection tới AX_DW
  [​IMG]
  Trên Component Properties tab,SqlCommand viết câu lệnh Update:
  [​IMG]
  Column Mapping: Các Parameter sẽ tương ứng với thứ tự các cột trong câu lệnh Update
  [​IMG]
  Edit Delete : Trong Advanced Editor for OLE DB Command trên Connection Manager tab, chọn connection tới AX_DW
  [​IMG]
  Trên Component Properties tab,SqlCommand viết câu lệnh Delete:
  [​IMG]
  Column Mapping:
  [​IMG]
   

  Attached Files:

  • 29.png
   29.png
   File size:
   10.9 KB
   Views:
   1,288
  • 30.png
   30.png
   File size:
   23 KB
   Views:
   1,273
  • 31.png
   31.png
   File size:
   19.9 KB
   Views:
   1,298
  • 32.png
   32.png
   File size:
   10.8 KB
   Views:
   1,280
  • 33.png
   33.png
   File size:
   23 KB
   Views:
   1,289
  • 34.png
   34.png
   File size:
   18.6 KB
   Views:
   1,240
  tableau and tableau like this.
 7. tableau

  tableau Well-Known Member

  • Clear_cdc
  Tạo biến count kiểu int, gán giá trị là 500
  Tạo biến cdc_table_name kiểu nvarchar(500), gán giá trị là table cần delete
  Tạo Store Clear_cdc_data bằng câu lệnh
  CREATE PROCEDURE [dbo].[cdc_clear_lsn](@cdc_table_name nvarchar(500), @count int, @min_lsn binary(10) output, @max_lsn binary(10) output)
  AS
  BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  declare @temp table (
  [__$start_lsn] binary(10)
  )
  declare @sql nvarchar(max)
  set @sql = 'select top '+cast(@count as nvarchar(10))+' [__$start_lsn] from [cdc].['+@cdc_table_name+'] order by [__$seqval]'
  insert into @temp
  exec (@sql)
  select @min_lsn = MIN([__$start_lsn]), @max_lsn = MAX([__$start_lsn]) from @temp
  declare @query nvarchar(2000)
  set @query = 'delete from [cdc].['+@cdc_table_name+'] where [__$start_lsn] <= @max_sq'
  Exec sp_executesql@query, N'@max_sq binary(10)', @max_sq = @max_lsn
  END
  Trong Execute SQL Task Editor, ở Result Set chọn None, ở SQL Statement ghi vào EXEC clear_cdc_data ?,?
  [​IMG]
  Trong Parameter Mapping:
  [​IMG]
  Kết quả sau khi chạy:
  [​IMG]
   

  Attached Files:

  • 35.png
   35.png
   File size:
   20.1 KB
   Views:
   1,282
  • 36.png
   36.png
   File size:
   10.8 KB
   Views:
   1,278
  • 37.png
   37.png
   File size:
   21.6 KB
   Views:
   1,262

Share This Page