Phần 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CUBE BẰNG SSAS

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by tableau, May 23, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trước khi đi vào chi tiết, điểm lại quy trình xây dựng và phân tích Kho dữ liệu như sau:


  NỘI DUNG
  Phần 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CUBE BẰNG SSAS
  Vào SQL Server Business Intelligence Development Studio từ Microsoft SQL Server như hình
  Path1 1.jpg
  Default Folder:
  C:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2008\projects\AX_SSAS
  Connect String:
  Provider=SQLNCLI10.1;Data Source=192.168.68.125;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=AX_DW
  DefaultFolder2 1.jpg
  4.1.Tạo Data Source

  Tên Data Source: AX DW.ds
  B1: Click chuột phải tạo New Data Source
  NewDS3 1.jpg
  B2: Click New để chọn Connection
  Connect4 1.jpg
  B3: Chọn Server Name và Database Name
  Connect5 1.jpg
  Connect6 1.jpg
  B4: Gõ username & password
  Connect7 1.jpg

  B5: Nhấn Next & Finish để hoàn tất.
  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phần 4: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CUBE BẰNG SSAS

  4.2.Tạo Data Source View

  Tên Data Source View: AX DW.dsv
  B1: Click chuột phải tạo New Data Source View
  NewDSView1 1.jpg
  B2: Dùng Data Source vừa mới tạo, nhấn Next
  NewDSView2 1.jpg
  NewDSView3 1.jpg
  B3: Chọn các table để tạo Cube và nhấn Next
  NewDSView4 1.jpg
  B4: Nhấn Finish để hoàn tất
  NewDSView5 1.jpg
  B5: Data Source View đã được tạo:

  NewDSView6 1.jpg
  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  4.3.Tạo cube

  Tên Cube: AX DW.cube
  Measure Group: Sales_Fact
  Dimension: Time_Dim, Item_Dim, Location_Dim, Customer_Group_dim, Customer_Dim, Company_Dim
  B1: Click chuột phải chọn New Cube
  Cube1 1.jpg
  B2: Sử dụng các table đã connect từ Data Source
  Cube2 1.jpg
  B3: Chọn Measure cho Cube có chứa các giá trị định lượng (số). Tức là bảng Fact
  Cube3 1.jpg
  B4: Chọn các giá trị định lượng – bảng Dimension
  Cube4 1.jpg
  B5: Chọn các chiều phân tích cho Cube (Dimension)
  Cube5 1.jpg
  B6: Cube sẽ gồm các Measure và Dimension như hình. Nhấn Finish để hoàn tất.
  Cube6 1.jpg
  Giao diện sau khi tạo Cube
  Cube7 1.jpg

  4.3.1.Time Dim

  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  4.3.1.Time Dim

  Time1 1.jpg
  Dimension Structure:
  Nhấn Edit Time Dim
  Time2 1.jpg
  Attribute Relationships
  Time3 1.jpg
  4.3.2.Company Dim

  Dimension Structure
  Company1 1.jpg
  Attribute Relationships
  Company2 1.jpg

  4.3.3.Customer Group Dim

  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  4.3.3.Customer Group Dim

  Dimension Structure
  Cust_Group1 1.jpg
  Attribute Relationships
  Cust_Group2 1.jpg
  4.3.4.Customer Dim

  Dimension Structure
  Customer1 1.jpg
  Attribute Relationships
  Customer2 1.jpg

  4.3.5.Item Dim

  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
 7. tableau

  tableau Well-Known Member

  4.3.5.Item Dim

  Dimension Structure
  Item1 1.jpg
  Attribute Relationships
  Item2 1.jpg
  4.3.6.Location Dim

  Dimension Structure
  Location1 1.jpg
  Attribute Relationships
  Location2 1.jpg
  4.4.Process & Deploy

  CONTINUED...
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau and tableau like this.
 8. tableau

  tableau Well-Known Member

  4.4.Process & Deploy

  Ở tab Calculator, Meta Data đang bị lỗi vì chưa được deploy
  Process1 1.jpg
  B1: Process như hình sau
  Process2 1.jpg
  B2: Chọn Run
  Process3 1.jpg
  B3: Kết quả
  Process4 1.jpg
  B4: Ở tab Partition chúng ta sẽ thấy mô hình OLAP đang ở dạng MOLAP. Chúng ta có thể chọn các mô hình khác ở Option button.
  Process5 1.jpg
  Process6 1.jpg

  CONTINUED...(Phần 5: Phân tích Kho dữ liệu (trên CUBE) bằng SSAS)
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  tableau likes this.
: Model, Cube, SSAS

Share This Page