Phân tích General Ledger trong Bán lẻ

Discussion in 'Hệ thống phân phối' started by tableau, Jul 30, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Last edited by a moderator: Sep 26, 2014
  Phuoc and tableau like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  So sánh hệ thống báo cáo và hệ thống phân tích Tableau Jan 29, 2018
  Chương trình học phân tích dữ liệu Tableau Jan 14, 2018
  Các quan điểm phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Dec 10, 2017
  Phân tích đầu tư dự án bất động sản Bất động sản Dec 10, 2017
  Các sơ đồ phân tích kinh tế Corporate Performance Dec 2, 2017

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các chiều phân tích cụ thể gồm:
  1. Thời gian
  • Năm, nửa năm, quý, tháng, tuần, ngày hoặc theo mùa
  • Cấu trúc thời gian năm thường / năm tài chính
  • Tháng bắt đầu năm tài chính, kỳ tài chính
  • Phân biệt ngày lễ tết, tính ngày làm việc
  • Lũy kế, cùng kỳ năm ngoái, so sánh số liệu 3 tháng gần nhất
  • Thời gian hiện tại, thời gian kế hoạch, thời gian quá khứ
  • Thời gian hóa đơn, thời gian thanh toán, thời gian ghi nhận vào sổ cái
  • Thời gian kết sổ
  2. Hệ thống tài khoản
  • Hệ thống tài khoản (theo quy định VAS)
  3. Phương thức thanh toán
  • Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản…
  • Hạn mức thanh toán: tiền mặt, 10 ngày, 30 ngày…
  • Trường hợp thanh toán chậm được theo dõi cụ thể trong công nợ
  • ***Phân biệt thanh toán trước toàn phần, thanh toán trước 1 phần, thanh toán sau toàn phần (trả 1 lần), thanh toán sau 1 phần (nhiều đợt)
  4. Trả trước
  • Khách hàng trả trước / đặt trước tiền hàng
  • Trả trước / đặt trước cho nhà cung cấp
   
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  5. Tài khoản ngân hàng
  • Tài khoản ngân hàng
  6. Tài khoản khách hàng
  • Tài khoản khách hàng
  7. Doanh thu
  • Doanh thu đạt được
  • Doanh thu bán hàng
  • Doanh thu & Doanh thu thuần
  8. Chi phí
  • Các loại chi phí, thuế & cách tính
  • Chi phí hoạt động
  • Chi phí bán hàng
  • Chi phí quản lý
  9. Giá thành
  • Giá vốn hàng bán & cách tính
   
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  10. Công nợ Khách hàng
  11. Công nợ nhà cung cấp
  12. Lãi lỗ - Profit & Loss / Income Statement
  • Kết quả kinh doanh: lãi và lỗ
  13. Dòng tiền – Cash Flow Statement
  • Dòng tiền doanh nghiệp thu và chi
  • Phải thu
  • Phải trả
  • Tiền và tương đương tiền
  • Dòng tiền
  14. Cân đối tài khoản – Balance Sheet
  • Tài sản và nguồn vốn
   
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  15. So sánh thực tế và kế hoạch
  • So sánh số liệu thực tế và kế hoạch
  16. Điểm hòa vốn
  • Sản lượng, giá bán, doanh thu, chi phí & lợi nhuận khi phân tích điểm hòa vốn
  17. Chỉ số tài chính
  • Current Ratio: Tỉ số thanh toán hiện hành
  • Quick Ratio: Tỉ số thanh toán nhanh
  • ROA: Tỉ suất sinh lợi trên tài sản
  • ROE: Tỉ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu
  • ROI: Hệ số thu nhập trên đầu tư
  • ROTC: Tỉ suất sinh lợi trên tổng vốn
  • Cash Ratio: Tỉ số thanh toán tiền mặt
  • AR / AP Ratio
  • Dept to Equity Ratio
  • Receivable Turnover: Vòng quay các khoản phải thu
  • Number of Day of Receivable: Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải thu
  • Inventory Turnover: Chỉ số vòng quay hàng tồn kho
  • EPS: Thu nhập trên cổ phần
  18. KPIs & Alert
  • KPIs và cảnh báo
   

Share This Page