Phân tích General Ledger trong Bán lẻ

Discussion in 'Hệ thống phân phối DMS' started by tableau, Jul 30, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Last edited by a moderator: Sep 26, 2014
  Phuoc and tableau like this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các chiều phân tích cụ thể gồm:
  1. Thời gian
  • Năm, nửa năm, quý, tháng, tuần, ngày hoặc theo mùa
  • Cấu trúc thời gian năm thường / năm tài chính
  • Tháng bắt đầu năm tài chính, kỳ tài chính
  • Phân biệt ngày lễ tết, tính ngày làm việc
  • Lũy kế, cùng kỳ năm ngoái, so sánh số liệu 3 tháng gần nhất
  • Thời gian hiện tại, thời gian kế hoạch, thời gian quá khứ
  • Thời gian hóa đơn, thời gian thanh toán, thời gian ghi nhận vào sổ cái
  • Thời gian kết sổ
  2. Hệ thống tài khoản
  • Hệ thống tài khoản (theo quy định VAS)
  3. Phương thức thanh toán
  • Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản…
  • Hạn mức thanh toán: tiền mặt, 10 ngày, 30 ngày…
  • Trường hợp thanh toán chậm được theo dõi cụ thể trong công nợ
  • ***Phân biệt thanh toán trước toàn phần, thanh toán trước 1 phần, thanh toán sau toàn phần (trả 1 lần), thanh toán sau 1 phần (nhiều đợt)
  4. Trả trước
  • Khách hàng trả trước / đặt trước tiền hàng
  • Trả trước / đặt trước cho nhà cung cấp
   
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  5. Tài khoản ngân hàng
  • Tài khoản ngân hàng
  6. Tài khoản khách hàng
  • Tài khoản khách hàng
  7. Doanh thu
  • Doanh thu đạt được
  • Doanh thu bán hàng
  • Doanh thu & Doanh thu thuần
  8. Chi phí
  • Các loại chi phí, thuế & cách tính
  • Chi phí hoạt động
  • Chi phí bán hàng
  • Chi phí quản lý
  9. Giá thành
  • Giá vốn hàng bán & cách tính
   
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  10. Công nợ Khách hàng
  11. Công nợ nhà cung cấp
  12. Lãi lỗ - Profit & Loss / Income Statement
  • Kết quả kinh doanh: lãi và lỗ
  13. Dòng tiền – Cash Flow Statement
  • Dòng tiền doanh nghiệp thu và chi
  • Phải thu
  • Phải trả
  • Tiền và tương đương tiền
  • Dòng tiền
  14. Cân đối tài khoản – Balance Sheet
  • Tài sản và nguồn vốn
   
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  15. So sánh thực tế và kế hoạch
  • So sánh số liệu thực tế và kế hoạch
  16. Điểm hòa vốn
  • Sản lượng, giá bán, doanh thu, chi phí & lợi nhuận khi phân tích điểm hòa vốn
  17. Chỉ số tài chính
  • Current Ratio: Tỉ số thanh toán hiện hành
  • Quick Ratio: Tỉ số thanh toán nhanh
  • ROA: Tỉ suất sinh lợi trên tài sản
  • ROE: Tỉ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu
  • ROI: Hệ số thu nhập trên đầu tư
  • ROTC: Tỉ suất sinh lợi trên tổng vốn
  • Cash Ratio: Tỉ số thanh toán tiền mặt
  • AR / AP Ratio
  • Dept to Equity Ratio
  • Receivable Turnover: Vòng quay các khoản phải thu
  • Number of Day of Receivable: Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải thu
  • Inventory Turnover: Chỉ số vòng quay hàng tồn kho
  • EPS: Thu nhập trên cổ phần
  18. KPIs & Alert
  • KPIs và cảnh báo
   

Share This Page