1. Microsoft Dynamics CRM

Phân tích rủi ro và vốn với SAS Visual Analytics

Discussion in 'Bảo hiểm' started by bsdinsight, Dec 27, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với các tổ chức tín dụng, về đảm bảo thông tin về tổng giá trị cho vạy, nguồn vốn, và rủi ro thông qua các tổ chức tín dụng thành viên, và các mô hình kinh doanh luôn là trọng tâm của các nhà quản trị - đâu là khách hàng sử dụng vốn nhiều nhất, và đâu là khách hàng mang lại lợi tức cao nhất.

  Dashboard sau đây sẽ luôn cung cấp cho nhà quản trị các tổ chức tín dụng các thông quan trọng nhất của tín dụng, vốn, và rủi roi
  1. Biểu đồ đầu tiên sẽ cho bạn thấy tổng giá trị cho vay không đảm bảo (Exposure), dự kiến lỗ, và nguồn vốn và cho toàn bộ tổ chức của bạn.
  2. Biểu đồ 2 được phân chia vào mô hình kinh doanh của bạn (Line of Business)
  3. và Biểu đồ 3 được chia vào các chuyên ngành của doanh nghiệp (Industry)
  4. Biểu đồ cuối cùng cung cấp cho bạn một góc nhìn toàn cảnh về Line of Business, Return và cũng được phân chia chi tiết vào từng chuyên ngành

  sas-analytics-for-banking-1.jpg
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard sau đây tập trung vào RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital) cung cấp cho bạn các góc nhìn về lợi nhuận và một số các góc nhìn về rủi ro với vốn vay không đảm bảo (và cũng như dashboard ban đầu, sẽ được tập trung vào Business Of Line, khu vực, tỉnh thành, và chuyên ngành)


  sas-analytics-for-banking-2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard sau đây tiếp tục phân tích chi tiết về rủi ro cho vay không đảm bảo, cùng với các đánh giá tín dụng thông qua các ngành, line of business và cho các tổ chức tín dụng thành viên

  sas-analytics-for-banking-3.jpg
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Và dashboard sau đây tập trung vào việc đánh giá rui ro thông qua giá trị cho vay và RAROC

  sas-analytics-for-banking-4.jpg
   

Share This Page