Post cost được dùng để làm gì trong Project accounting?

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 18, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bạn dùng chức năng này để tất cả chi phí của các nghiệp vụ như Hour/Expense/Item đã được post và chưa invoice vào Profit & Loss hay Balance account.
  Và đương nhiên nó chỉ hữu dụng trong 2 loại project là Time & Material và Investment thôi.
   
  Last edited by a moderator: Sep 24, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Reverse a posted transaction in AP and AR Finance and Operations Nov 3, 2014
  Fixed Asset - Posting profile Finance and Operations Oct 13, 2014
  Apply cash discounts to the invoices already posted Finance and Operations Sep 25, 2014
  How Combining Cloud + Mobility With BIM Facilitates Cost Savings And Better Project Delivery Bất động sản Feb 14, 2018
  Cost of Goods Sold - COGS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017

Share This Page