Product Information Management

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Aug 23, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Product Information Management: cung cấp các tính năng để tạo và quản lý các thông tin của sản phẩm, một sản phẩm có thể là Product hoặc Product master và sau khi định nghĩa một product master bạn có thể tạo ra các Product Variant:
  1. Product: một sản phẩm được định nghĩa là Product là sản phẩm không bao gồm bất kể biến thể (product variant) nào
  2. Product Master: là dạng cơ bản của các product variant của nó
  3. Product Variant: là các sản phẩm được tạo dựa trên product master, thông qua việc thiết lập các đặc tính trong product dimension.
  Một minh họa cho các đinh nghĩa trên:
  Giả sử công ty bạn bán các sản phẩm điện thoại, ví dụ sản phẩm Q-smart W473 có 3 màu đen, xanh, trắng, khi đó bạn có thể tạo:
  Một product master có tên là W473
  Một product dimension là màu sắc với 3 giá trị: đen, xanh, trắng
  Từ đó bạn sẽ tạo được 3 product variant: W473 đen, W473 xanh, W473 trắng​
  Hoặc công ty bạn bán các sản phẩm thời trang, có các đặc tính khác nhau về màu sắc, kích cỡ..., khi đó bạn có thể quản lý các sản phẩm như các Product variant có chung các đặc điểm của Product master thay vì tạo từng Product riêng biệt.
  Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các phần sau:
  1. Các bước để tạo một product, product master, product dimension, product variant
  2. Các bước release product, để gán product đã tạo cho các company, thực hiện bước này bạn mới có thể ghi nhận các nghiệp vụ của product cho company
  3. Thiết lập cấu trúc phân loại Categories và các thuộc tính Attributes cho product.​
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Co/By-product in Dynamics AX 2012 Finance and Operations Apr 18, 2015
  Item Number và Product Number trong AX Finance and Operations Feb 9, 2015
  Field Inspection Productivity Capabilities Công nghệ Dec 9, 2014
  Microsoft Dynamics CRM 2015 Product Catalog New Features - Product Selling Dynamics 365 for Sale Dec 3, 2014
  Microsoft Dynamics CRM 2015 - Create a product family Dynamics 365 for Sale Nov 29, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các bước tạo Product dimension, product, product master, và product variant
  1. Tạo Product dimension:
  Product information management —>Setup —>Dimension groups —>Product dimension groups

  upload_2014-8-23_10-34-34.png
  Tại màn hình Product dimension groups, chọn new một nhóm và check chọn các đặc tính cho nhóm, AX cung cấp mặc định 4 loại product dimension, bạn có thể thay đổi tên các đặc tính (ngoại trừ configuration) cho phù hợp bằng nút Rename
  upload_2014-8-23_10-37-23.png
  2. Tạo Product/ product master:
  Product information management —>Common —>Product —> All products and product masters —> chọn new Product
  upload_2014-8-23_11-28-48.png
  Tại màn hình new product, bạn có thể tạo sản phẩm loại item hoặc service, và subtype loại product hoặc product master, nhập mã và tên product, nếu tạo product master bạn cần chọn thêm mã product dimension.
  upload_2014-8-23_11-58-32.png
  3. Tạo product variant:
  Chọn product master vừa tạo —>chọn product dimensions
  upload_2014-8-23_11-35-7.png
  Tại màn hình Product dimensions, bạn nhập các giá trị cho mỗi dimension, sau đó chọn close
  upload_2014-8-23_11-36-38.png
  Tiếp theo bạn quay lại màn hình Product, và chọn Product variants
  upload_2014-8-23_11-40-26.png
  Tại màn hình Product variant, chọn Variant suggestions, hệ thống tự tạo ra các product variant dựa trên các giá trị product dimension đã định nghĩa, bạn check chọn các product variant muốn tạo và chọn Create
  upload_2014-8-23_11-49-36.png
  Bạn có thể thêm hình ảnh của từng product variant, chọn Product image--> New--> chọn Type là File và chọn hình ảnh muốn gán cho sản phẩm
  upload_2014-8-23_11-58-46.png
   

  Attached Files:

  DynamicsAX likes this.
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Release product
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  DynamicsAX and DynamicsAX like this.

Share This Page