Project – Work breakdown structure (Cấu trúc phân chia công việc)

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 20, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Tổng quan:
  • WBS là danh sách chi tiết các công việc cần làm để hoàn thành một dự án, những công việc này xác định tổng thể của dự án, hoàn tất WBS là một điểm mốc quan trọng trong quy trình lập kế hoạch dự án. Kết quả của WBS là ước lượng sơ bộ về lượng thời gian, chi phí và nhân lực cần có để hoàn tất dự án.
  • Hoặc có thể hiểu WBS là một bản phân cấp dự án thành các phân đoạn, hạng mục. WBS có cấu trúc dạng cây, mỗi nhánh thể hiện những nỗ lực cần thiết để đạt được từng mục tiêu cụ thể. Mỗi cấp độ thấp dần của WBS đại diện cho một mức độ gia tăng tính xác định chi tiết của công việc dự án. WBS giống như một bản mục lục của một cuốn sách, nhằm tạo điều kiện quản lý dự án dễ dàng như việc tra cứu tìm đọc các chương mục bài vở của mỗi cuốn sách.
  Trong AX, WBS cung cấp các tính năng:
  • Xây dựng danh sách chi tiết các công việc
  • Ước tính thời gian bắt đầu và kết thúc cho từng công việc
  • Ước tính chi phí và doanh thu phát sinh trong từng giai đoạn
  • Xác định các yêu cầu về: kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ đối với nguồn nhân lực cần có để thực hiện mỗi công việc.
  • Dựa vào yêu cầu trên chọn ra các nhân viên phù hợp để hoàn thành các công việc trong dự án
  Để tạo WBS bạn vào đường dẫn sau:
  Project management and accounting > Common > Projects > All projects, chọn project cần tạo WBS, trong tab Plan, chọn Work breakdown structure
  work breakdown structure-1.png
  Hoặc bạn có thể tạo WBS template để sử dụng cấu trúc này cho nhiều dự án có các công việc giống nhau, bạn vào đường dẫn sau:
  Project management and accounting > Setup > Projects > Work breakdown structure templates
  work breakdown structure-2.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How Combining Cloud + Mobility With BIM Facilitates Cost Savings And Better Project Delivery Bất động sản Wednesday at 3:21 PM
  Better Document Version Control for Construction Projects Bất động sản Wednesday at 12:13 PM
  Committed cost & Emilination Project! Finance and Operations Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về cách ghi nhận Project cost khi link từ các module khác Finance and Operations Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về Project group tron PMA Finance and Operations Mar 18, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Màn hình Work breakdown structure:

  AX 2012- Work breakdown structure 1.png

  Trong Action pane:

  1. New task
  upload_2014-9-24_15-33-1.png : Tạo và chỉnh sửa danh sách các công viêc trong WBS

  2. Maintain:

  AX 2012- Work breakdown structure 3.png

  - Mark as complete: thay đổi trạng thái của công việc sang completed khi đã hoàn thành
  - Delete: Xóa 1 công việc đã tạo
  - Outdent và Indent: phân cấp các công việc trong danh sách, outdent để chuyển công việc sang cấp cao hơn, indent để chuyển công việc sang cấp thấp hơn
  - Move task up, move task down: sắp xếp thứ tự các công việc trong danh sách
  3. View:

  AX 2012- Work breakdown structure 4.png
  • Project planning view:
  AX 2012- Work breakdown structure 5.png

  Xem toàn bộ các ước tính về
  - Effort (hours): tổng số giờ công
  - Number of resources: tổng số nhân viên cần để hoàn thành công việc
  - Start và Finish: thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công việc
  - Duration (days): tổng số ngày công
  • Cost tracking view:
  Xem toàn bộ ước tính về các chi phí phát sinh theo từng công việc, cập nhật số liệu chi phí thực tế và điều chỉnh chi phí nếu thực tế có thay đổi so với ước tính ban đầu.

  AX 2012- Work breakdown structure 6.png

  - % Cost consumed: hiển thị % chi phí thực tế đã ghi nhận so với chi phí ước tính của mỗi công việc,
  + Tính bằng công thức: Actual cost/ Planned cost
  - Actual cost: hiển thị chi phí thực tế đã ghi nhận và cập nhật số liệu mỗi khi nghiệp vụ chi phí được hạch toán cho từng công việc.

  - Cost to complete:
  hiển thị chi phí còn lại cần thực hiện để hoàn thành công việc. Nếu thực tế khi chạy dự án, phát sinh thêm các chi phí hoặc giảm bớt các chi phí so với kế hoạch thì phần tăng hoặc giảm đó sẽ được ghi nhận thêm vào field này.
  + Tính bằng công thức: Planned cost - Actual cost.
  - Estimate at complete: hiển thị tổng chi phí cần thực hiện để hoàn thành công việc.
  + Tính bằng công thức: Cost to complete + Actual cost.
  - Planned cost: hiển thị tổng chi phí đã ước tính ban đầu cho từng công việc của dự án, được tổng hợp từ các chi phí trong phần Line detail

  - Projected cost variance:
  hiển thị chênh lệch giữa tổng chi phí đã ước tính ban đầu với tổng chi phí cần thực hiện để hoàn thành công việc. Nếu chênh lệch là âm cho thấy chi phí thực tế phát sinh nhiều hơn so với ước tính (biểu tượng cảnh báo màu vàng), ngược lại chênh lệch dương khi chi phí thực tế phát sinh ít hơn so với ước tính (biểu tượng xanh).
  + Tính bằng công thức: Planned cost - Estimate at complete.​
  • Effort tracking view:
  Xem toàn bộ ước tính về giờ công lao động để hoàn thành từng công việc, cập nhật số liệu giờ công thực tế và điều chỉnh giờ công nếu thực tế có thay đổi so với ước tính ban đầu.

  AX 2012- Work breakdown structure 7.png

  - Progress percent:
  hiển thị % giờ công thực tế đã tiêu hao so với giờ công đã ước tính của mỗi công việc
  + Tính bằng công thức: Actual effort/ Planned effort

  - Actual effort (hours): hiển thị giờ công thực tế đã tiêu hao và cập nhật số liệu mỗi khi nghiệp vụ hour được hạch toán cho từng công việc.

  - Remaining effort (hours): hiển thị giờ công còn lại để hoàn thành công việc. Nếu thực tế khi chạy dự án, tăng hoặc giảm giờ công so với kế hoạch thì phần tăng hoặc giảm đó sẽ được ghi nhận thêm vào field này.
  + Tính bằng công thức: Planned effort - Actual effort
  - Effort at complete: hiển thị tổng giờ công cần để hoàn thành công việc.
  + Tính bằng công thức: Remaining effort + Actual cost
  - Planned effort: hiển thị tổng giờ công đã ước tính ban đầu cho từng công việc của dự án, được tổng hợp từ các transaction loại hour trong phần Line detail

  - Projected effort variance:
  hiển thị chênh lệch giữa tổng giờ công đã ước tính ban đầu với tổng giờ công cần để hoàn thành công việc. Nếu chênh lệch là âm cho thấy giờ công thực tế tiêu hao nhiều hơn so với ước tính (biểu tượng cảnh báo màu vàng), ngược lại chênh lệch dương khi giờ công thực tế tiêu hao ít hơn so với ước tính (biểu tượng màu xanh).
  + Tính bằng công thức: Planned effort – Effort at complete
  • Expand to level:
  Xem toàn bộ danh sách các công việc theo từng cấp độ, bạn có thể tạo tối đa 9 cấp độ.

  AX 2012- Work breakdown structure 8.png
  4. Task scheduling: tính năng sửa lỗi khi tạo WBS

  AX 2012- Work breakdown structure 9.png
  • Automatic scheduling assistance is on/off: bật hoặc tắt tính năng này
  • Scheduling errors are shown/ hidden: cho phép các lỗi hiển thị hoặc ẩn
  • Fix all scheduling discrepancies: tự động sửa các lỗi
   
  Last edited by a moderator: Sep 24, 2014
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Trong Line details: ghi nhận các số liệu ước tính cho mỗi công việc cụ thể

  1. General:

  AX 2012- Work breakdown structure 10.png
  • Activity number: Mã công việc
  • Description: Tên của công việc
  • Priority: mức độ ưu tiên công việc “Low, Normal, High”
  • Status: thay đổi trạng thái của công việc
  • Task scheduling:
   • Effort (hours): ước tính số giờ lao động cần thiết
   • Numbers of resources: ước tính số nhân lực cần thiết
   • Duration (days): ước tính số ngày công
  2. Estimated costs and revenue: Ước tính các chi phí và doanh thu

  AX 2012- Work breakdown structure 11.png
  • Add line: tạo mới 1 line
  • Remove: xóa line đã tạo
  • Transaction type: chọn loại nghiệp vụ, có 4 loại là item, hour, expense, fee
  • Project category: chọn loại chi phí chi tiết của từng loai nghiệp vụ
  • Quantity: ghi nhận số lượng
  • Unit cost price: ghi nhận giá vốn
  • Unit sales price: ghi nhận giá bán
  • Line property: chỉ ra nghiệp vụ có được xuất hóa đơn cho khách hàng hay không
  3. Worker requirements: Chỉ ra các yêu cầu đối với nhân lực cần để hoàn thành công việc

  AX 2012- Work breakdown structure 12.png
  • Skills: Các kỹ năng chuyên môn yêu cầu
  • Project experience: yêu cầu kinh nghiệm đã từng thực hiên dự án nào trước đó
  • Certifications: Các chứng chỉ chuyên môn yêu cầu
  • Education: trình độ học vấn, bằng cấp chuyên môn yêu cầu
  4. Worker assignments: Thực hiện phân công công việc

  AX 2012- Work breakdown structure 13.png
  • Assign automatically: hệ thống tự động phân công cho các đối tượng phù hợp với yêu cầu và giờ công lao động.
  • Assign worker: người dùng chọn ra đối tượng phù hợp.
  Tính năng import và export WBS template:
  Trong AX 2012 R3, bạn có thể lưu WBS đã tạo trong một project làm WBS mẫu - chọn Export WBS as a template, và có thể sử dụng WBS mẫu để tạo WBS cho một dự án mới - chọn Import template under selected task.

  AX 2012- Work breakdown structure 14.png
   

  Attached Files:

Share This Page