Project group

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 12, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Project group
  Màn hình tạo project group
  project group-1.png
  General:
  Project type: loại dự án, gồm 6 loại dự án, tham khảo bài viết Project type trong AX2012
  Line property: chọn giá trị mặc định là Chargeable (có xuất hóa đơn cho KH) hoặc Nonchargeable (không xuất hóa đơn cho KH)
  Ledger:
  Journalizing: chỉ ra cách hạch toán của các nghiệp vụ ghi nhận chi phí hour, expense, item của dự án
  Profit and loss: nghiệp vụ được hạch toán vào tài khoản chi phí
  VD: bút toán hạch toán của nghiệp vụ ghi nhận chi phí giờ công
  project group-2.png
  Balance: nghiệp vụ được hạch toán vào tài khoản WIP
  VD: bút toán hạch toán của nghiệp vụ ghi nhận chi phí giờ công
  project group-3.png
  No ledger: chỉ chọn được cho chi phí hour, không có bút toán ghi nhận chi phí khi post nghiệp vụ, nhưng bút toán sẽ xuất hiện khi xuất hóa đơn cho khách hàng (post invoice proposal)
  project group-4.png
  Never ledger: chỉ chọn được cho chi phí hour, không phát sinh bút toán ghi nhận chi phí khi post nghiệp vụ và cả khi xuất hóa đơn.
  project group-5.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 13, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tìm hiểu về Project group tron PMA Finance and Operations Mar 18, 2015
  Làm thế nào để thay đổi Project group trong AX? Finance and Operations Sep 9, 2014
  How Combining Cloud + Mobility With BIM Facilitates Cost Savings And Better Project Delivery Bất động sản Wednesday at 3:21 PM
  Better Document Version Control for Construction Projects Bất động sản Wednesday at 12:13 PM
  Committed cost & Emilination Project! Finance and Operations Mar 19, 2015

Share This Page