Project group

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Sep 12, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Project group
  Màn hình tạo project group
  project group-1.png
  General:
  Project type: loại dự án, gồm 6 loại dự án, tham khảo bài viết Project type trong AX2012
  Line property: chọn giá trị mặc định là Chargeable (có xuất hóa đơn cho KH) hoặc Nonchargeable (không xuất hóa đơn cho KH)
  Ledger:
  Journalizing: chỉ ra cách hạch toán của các nghiệp vụ ghi nhận chi phí hour, expense, item của dự án
  Profit and loss: nghiệp vụ được hạch toán vào tài khoản chi phí
  VD: bút toán hạch toán của nghiệp vụ ghi nhận chi phí giờ công
  project group-2.png
  Balance: nghiệp vụ được hạch toán vào tài khoản WIP
  VD: bút toán hạch toán của nghiệp vụ ghi nhận chi phí giờ công
  project group-3.png
  No ledger: chỉ chọn được cho chi phí hour, không có bút toán ghi nhận chi phí khi post nghiệp vụ, nhưng bút toán sẽ xuất hiện khi xuất hóa đơn cho khách hàng (post invoice proposal)
  project group-4.png
  Never ledger: chỉ chọn được cho chi phí hour, không phát sinh bút toán ghi nhận chi phí khi post nghiệp vụ và cả khi xuất hóa đơn.
  project group-5.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 13, 2014
 2. Loading...


Share This Page