Project- Journal type

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Sep 15, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Phân hệ Project management and accounting cho phép bạn ghi nhận các loại nghiệp vụ:
  • Hour: ghi nhận chi phí nhân công
  • Expense: ghi nhận các chi phí khác phát sinh
  • Item: ghi nhận chi phí nguyên vật liệu
  • Fee: ghi nhận các khoản phí tính thêm khi xuất invoice cho KH​
  Để ghi nhận các nghiệp vụ, bạn có thể truy cập vào đường dẫn sau, chọn project muốn ghi nhận nghiệp vụ và chọn loại nghiệp vụ trong phần Journals
  project journal-1.png
  Hoặc bạn có thể vào Project management accounting-> Journals để chọn loại nghiệp vụ cần ghi nhận:
  project journal-2.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Project- Invoice proposal Microsoft Dynamics 365 Sep 17, 2014
  Project- Item requirement Microsoft Dynamics 365 Sep 16, 2014
  Periodic Journal Microsoft Dynamics 365 Oct 24, 2014
  Fixed Asset - Journal name Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hour - ghi nhận chi phí nhân công
  Tại màn hình hour journal, bạn thực hiện các bước sau để ghi nhận nghiệp vụ:
  project journal-3.png
  1. Chọn New để tạo mới 1 nghiệp vụ hour
  2. Trong tab Overview, cột Name chọn mã Journal name (mã này được tạo trong Project management and accounting-> Setup-> Journals-> Journal names)
  3. Chọn Lines để nhập các thông tin chi tiết​
  Màn hình journal line:
  project journal-5.png
  1. Add: thêm 1 line
  2. Remove: xóa line đã chọn
  3. Validate: sau khi nhập xong các line, nhấn chọn validate để xác nhận tất cả các line trước khi post nghiệp vụ, nếu có lỗi hay thông tin nhập chưa đủ hệ thống sẽ thông báo cho người dùng.
  4. Post: Hạch toán nghiệp vụ​
  Bạn mở tab General để nhập chi tiết cho từng line
  project journal-4.png Trong tab General, bạn chọn mã Worker, nhập thông tin cost price (số giờ công, đơn giá vốn) và sales price (đơn giá bán) hoặc thiết lập tự động cost price và sales price trong Project management and accounting->Setup->Prices. Sau khi nhập đầy đủ thông tin bạn có thể post để hạch toán nghiệp vụ.
  Để xem lại các nghiệp vụ đã post cho từng project, bạn chọn project cần xem, vào tab Manage-> mở Posted transactions.
  project journal-6.png
  Tại màn hình này, bạn vào View để xem bút toán định khoản của từng nghiệp vụ
  project journal-7.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Expense: ghi nhận các chi phí phát sinh
  Tương tự như nghiệp vụ hour, tại màn hình expense journal:
  project journal-8.png
  1. Chọn New để tạo mới 1 nghiệp vụ expense
  2. Trong tab Overview, cột Name chọn mã Journal name
  (mã này được tạo trong General ledger-> Setup-> Journals-> Journal names)​
  3. Chọn Lines để nhập các thông tin chi tiết​
  Tại màn hình journal line, tab Overview:
  project journal-9.png
  1. Category: chọn loại chi phí ghi nhận (để tạo mã Category của từng chi phí, thiết lập trong Project management and accounting-> Setup-> Categories)
  2. Description: nhập diễn giải nghiệp vụ
  3. Cost price và sales price: Nhập giá vốn và giá bán của nghiệp vụ
  4. Line property: chỉ ra nghiệp vụ có được xuất hóa đơn cho khách hàng không (để tạo mã line property thiết lập trong Project management and accounting-> Setup-> Line properties)
  5. Offset account type: chọn loại tài khoản đối ứng, bạn có thể chọn loại ledger để ghi nhận vào tài khoản phù hợp, hoặc loại Vendor để ghi nhận công nợ phải trả cho nhà cung cấp, hoặc loại Bank để ghi nhận vào một tài khoản ngân hàng
  6. Offset account: sau khi chọn loại tài khoản đối ứng bạn sẽ chỉ ra tài khoản cụ thể ghi nhận ​
  Để kiểm tra lại các thông tin đã nhập bạn có thể xem thêm tại tab General, nếu nghiệp vụ được khấu trừ thuế, bạn chọn mã thuế tại Sales tax.
  project journal-10.png
  Và xem các thông tin về project trong tab Project
  project journal-11.png
  Sau đó chọn post để hạch toán nghiệp vụ, sau khi post bạn có thể xem bút toán định khoản của nghiệp vụ ngay tại Inquiries-> Voucher
  project journal-12.png
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Item: ghi nhận chi phí nguyên vật liệu
  Tại màn hình item journal
  project item journal-1.png
  1. Chọn New để tạo mới 1 nghiệp vụ item
  2. Trong tab Overview, cột Name chọn mã Journal name
  (mã này được tạo trong Inventory management-> Setup-> Journals-> Journal names, inventory)
  3. Chọn Lines để nhập các thông tin chi tiết​
  Tại màn hình journal line, tab Overview:
  project item journal-2.png
  1. Project date: ngày hạch toán nghiệp vụ
  2. Project ID: mã project được ghi nhận nghiệp vụ
  3. Item number: chọn mã item cần xuất dùng
  4. Quantity: nhập số lượng cần xuất
  5. Line property: chỉ ra nghiệp vụ có được xuất hóa đơn cho khách hàng không
  6. Cost price: giá vốn item, để giá này hiển thị bạn vào tab Product dimensions, chỉ ra Site và Warehouse lưu trữ hàng​
  project item journal-3.png
  Tiếp theo bạn vào tab Project để nhập sales price cho item (đơn giá xuất hóa đơn cho khách hàng) và kiểm tra các thông tin khác: cost price, sales tax…
  project item journal-4.png
  Sau đó bạn chọn Inventory-> Pick để thực hiện xuất hàng
  project item journal-5.png
  Tại màn hình Pick, bạn check chọn vào line item muốn pick, sau đó chọn Add picking list update
  project item journal-6.png
  Line được chọn sẽ được hiển thi trong phần Picking list updates, tiếp theo bạn chọn line item muốn xác nhận xuất kho-> chọn Register all
  project item journal-7.png
  Trạng thái của line item đã được pick
  project item journal-8.png
  Chọn close để quay lại màn hình journal line. Tiếp theo bạn chọn post để hạch toán nghiệp vụ xuất item sử dụng cho dự án. Để xem bút toán định khoản của nghiệp vụ, bạn chọn Inventory-> Transactions
  project item journal-9.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 16, 2014
  Bin Tran and Hân like this.

Share This Page