Quản lý bán lẻ với Dynamics AX 2012 R3

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Jul 31, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Video sau đây trình bày chi tiết các tính năng mới của Dynamics AX 2012 R3 cho các doanh nghiệp bán lẻ.

     
  2. Loading...


Share This Page