Quản lý các hóa đơn trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể tạo các hóa đơn trực tiếp từ màn hình danh sách các hóa đơn, hoặc các hóa đơn được tạo từ các đơn hàng của khách hàng.

  Màn hình sau đây là danh sách các hóa đơn, bạn có thể tạo trực tiếp một hóa đơn tại đây

  invoice_dynamics_crm_1.jpg

  Hoặc, bạn có thể tạo hóa đơn từ các đơn hàng của khách hàng như hình sau đây

  invoice_dynamics_crm_2.jpg
   
 2. Loading...


Share This Page