Quản lý đơn hàng trong Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 20, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể tạo đơn hàng:
  1. Trực tiếp từ màn hình danh sách đơn hàng
  2. Từ báo giá
  Màn hình tạo đơn hàng sau, và chọn cung cấp các thông tin sau:
  1. Price List: bản giá bán của đơn hàng
  2. Portential Customer: tên khách hàng mà bạn tạo đơn hàng (có thể là Contact, hoặc Account)
  3. Save đơn hàng
  4. Chọn danh sách sản phẩm mà bạn bán cho khách hàng.

  order_dynamics_crm.jpg
   
 2. Loading...


Share This Page