Quản lý ngân sách với Dynamics AX 2012 R3

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Jul 31, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Video sau đây sẽ trình bày chi tiết các tính năng mới để quản lý ngân sách trong Dynamics AX 2012 R3

   
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Budgeting – Quản lý ngân sách
  Ngân sách là một tập hợp các con số dự kiến sẽ chi tiêu hoặc thu được trong một khoảng thời gian nhất định. Hầu hết các tổ chức thiết lập ngân sách hàng năm cho các loại chi phí và doanh thu
  Các tính năng của Budgeting:
  1. Thiết lập ngân sách và điều chỉnh ngân sách hàng tháng, hàng quý, hàng năm
  upload_2014-8-20_8-56-11.png
  2. Thiết lập tỷ lệ % phân bổ ngân sách của năm cho các kỳ
  upload_2014-8-20_8-58-3.png
  Và sử dụng tỷ lệ đã thiết lập để phân bổ ngân sách của cả năm cho các kỳ trong năm
  upload_2014-8-20_8-58-37.png
  3. Thiết lập tỷ lệ % phân bổ ngân sách cho các phòng ban, bộ phận
  upload_2014-8-20_9-0-21.png
  Và sử dụng tỷ lệ đã thiết lập để phân bổ ngân sách cho từng phòng ban, bộ phận
  upload_2014-8-20_9-0-52.png
  4. Thiết lập quy trình phê duyệt ngân sách và điều chỉnh ngân sách:
  upload_2014-8-20_9-1-46.png
  5. Thiết lập kiểm soát ngân sách: Cảnh báo lỗi vượt ngân sách khi ghi nhận các nghiệp vụ thực tế, cho phép chỉ định user nào được phép post nghiệp vụ trong trường hợp vượt ngân sách…
  Ví dụ trường hợp cảnh báo khi ghi nhận nghiệp vụ vượt ngân sách
  upload_2014-8-20_9-4-54.png
  Ví dụ trường hợp ghi nhận nghiệp vụ trong giới hạn ngân sách
  upload_2014-8-20_9-2-44.png


   

  Attached Files:

Share This Page