Quản lý tài chính với Dynamics AX 2012 R3

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Jul 31, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Video sau đây trình bày chi tiết các tính năng mới của Dynamics AX 2012 R3 trong việc quản lý tài chính kế toán, và tài chính kế toán tập đoàn toàn cầu.

     
  2. Loading...


Share This Page