Reference Lines, Bands, Distributions, Boxes trong Tableau Desktop

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 1, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Ngoài việc hỗ trợ các công cụ phân tích dữ liệu như Trend Line, Forecast. Tableau desktop cho phép người dừng sử dụng Reference Lines, Bands, Distributions, và Boxes trong việc phân tích dữ liệu.

  I. Tạo Reference Line
  Chức năng này cho phép người dùng đưa ra các đường phân tích, như đường giá trị trung bình, max, min, Constant ...Để nhìn thấy sự phân phối, chênh lệch của dữ liệu.
  B1: Từ cửa sổ Analytics kéo Reference Line vào View muốn phân tích. Có ba lựa chọn Table, Pane, Cell

  Tableau_reference1.png

  Có ba lựa chọn Table, Pane, Cell
  Tableau_reference2.png


  B2: Edit Reference Line
  Tableau_reference3.png
  Vì chúng ta đang xoay quanh reference line , nên các nội dung trong Reference line cần quan tâm
  +Scope: gồm Entire Tabe (đường phân tích thể hiện chung cho cả chart), Per Pane (Thể hiện cho từng phần), Per cell (đường cho từng cell)
  +Line: gồm Value ( giá trị sử dụng để thể hiện trên đường phân tích có thể sử dụng như maximum, Minimum, sum, average, median ...)
  Lable: là nhãn thể hiện của đương, cho phép chỉnh sửa lại như thêm giá trị thêm tên...

  Tableau_reference4.png

  +Formating : cho phép chỉnh sửa màu sắc, độ lớn của dòng kẻ

  Tableau_reference5.png

  B3: Tạo một dường Constant line
  Từ cửa sổ analytics, kéo constant line vào view và nhập giá trị cố định
  Tableau_reference6.png

  Tableau_reference7.png

  B4: Xóa bỏ các đường Reference line bằng cách Nhấp chuột vào Line và chọn Remove.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Replace References in Tableau Tableau Jul 4, 2017
  Cho mình hỏi cách tạo report dạng lines: Tableau Oct 28, 2017

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  II. Tạo Reference Band
  Cũng tương tự như Reference Line, thay vì chỉ là một đường thẳng phân tích, Band cho phép tạo một vùng giá trị ý nghĩa phân tích.
  B1: Kéo thả Reference Band vào view tương tự như đã làm với Reference Line.
  Bạn cũng có 3 lựa chọn gồm Entire Tabe (đường phân tích thể hiện chung cho cả chart), Per Pane (Thể hiện cho từng phần), Per cell (đường cho từng cell).

  Tableau_reference8.png
  B2: Edit Reference Band
  Trong band, cho phép người dùng khoanh vùng quan tâm từ giá trị nào đên giá trị nào
  Tableau_reference10.png
   
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  III. Tạo Reference Distributions (Bullet Graphs)
  Reference Distributions là một biến thể của Reference band. Sự phân phối có thể được xác định bởi khoản tin cậy, phần trăm, độ lệch chuẩn ...
  Một biểu đồ Bullet là một biến thể của đồ thị Bar chart, dùng để so sánh hiệu xuất một thước đo chính với một hoặc nhiều thước đo khác.
  B1. Chọn 2 giá trị measure để so sánh
  Tableau_reference11.png

  B2: Chọn Show me và chọn Bullet chart
  Tableau_reference12.png

  B3: Đổi Reference Line Fields

  Tableau_reference13.png
  Biểu đồ này cho phép so sánh giá trị giữa sales và profit, xem được sự chệnh lệch giữa hai thước đo này như thế nào thấy được hiệu suất kết quả.

  Bước 4: Edit Reference Distributions
  Nhấn phải chuột trên biểu đồ chọn: Edit reference Line
  Tableau_reference14.png

  Confidence Interval:
  Percentages:
  Percentiles:
  Quantiles:
  Standard Deviation :
   
  Last edited by a moderator: Jul 1, 2015

Share This Page