Reverse a posted transaction in AP and AR

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Nov 3, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Trong quá trình nhập dữ liệu vào hệ thống có thể phát sinh những sai sót, nhưng bạn đã post nghiệp vụ. Vậy làm sao để điều chỉnh dữ liệu cho đúng? Microsoft Dynamics AX cung cấp tính năng Reverse transaction giúp người dùng đảo lại các nghiệp vụ đã hạch toán với thông tin sai và tạo lại nghiệp vụ mới với các thông tin đúng.

  Đặc điểm của tính năng Reverse transaction:
  1. Thực hiện Reverse transaction cho các nghiệp vụ từ nơi mà nghiệp vụ hình thành. Ví dụ nếu bạn muốn reverse một payment được tạo tại phân hệ AR, bạn không thể xuống GL để reverse nó.
  2. Thứ tự Reverse transaction phải liên tiếp nhau 1 cách hợp lý. Ví dụ nếu bạn muốn reverse một hóa đơn, nhưng hóa đơn đã được thanh toán, thì bạn phải reverse thanh toán trước mới có thể revese được hóa đơn
  Thiết lập number sequense cho nghiệp vụ Reverse transaction:

  Đây là thiết lập đầu tiên cần thực hiện trước khi sử dụng tính năng Reverse transaction. Truy cập đường dẫn: General Ledger > General Ledger parameters > Number sequences để thiết lập Trace numberTransaction reversal. Cách thiết lập number sequense bạn tham khảo tại đây.

  reverse transaction-3.png
  Các bước Reverse transaction trong phân hệ AR và AP
  Bạn truy cập đường dẫn:
  Accounts receivable > Common > Customers > All customers và chọn Customer có nghiệp vụ cần reverse, chọn Transactions.

  reverse transaction-1.png

  Tiếp theo bạn chọn transaction muốn Reverse và chọn Reverse transaction

  reverse transaction-4.png

  Nhập các thông tin trong màn hình dưới gồm: ngày post nghiệp vụ reverse, mã reason code thể hiện nguyên nhân reverse và chọn OK.

  reverse transaction-5.png

  Nếu nghiệp vụ được reverse thành công sẽ có thông báo như sau:

  reverse transaction-6.png

  Thực hiện Reverse transaction trên phân hệ AP tương tự như AR:

  Bạn vào đường dẫn Accounts payable > Common > Vendors > All vendors, và chọn Vendor có nghiệp vụ cần reverse, chọn Transactions, chọn transaction muốn Reverse và chọn Reverse transaction.
  reverse transaction-2.png

  Chọn ngày post nghiệp vụ reverse, và chọn OK

  reverse transaction-7.png

  Lưu ý:
  Đối với các hóa đơn đã settle (thanh toán) hết hoặc đã settle một phần, bạn phải reverse settlement trước khi reverse hóa đơn và thực hiện theo quy trình Reverse settlement sẽ được trình bày trong bài tiếp theo
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Reversed Axis Tableau Jul 6, 2017
  Reverse fixed asset transactions Finance and Operations Jun 4, 2016
  Apply cash discounts to the invoices already posted Finance and Operations Sep 25, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Reverse settlement
  Bạn có một hóa đơn đã được settle (nghĩa là bạn đã apply hóa đơn này với các khoản thanh toán, các khoản ứng trước từ customer, hoặc với các voucher nào khác), bạn muốn reverse hóa đơn này. Trong tình huống này bạn sẽ reverse cái settlement trước khi thực hiện reverse hóa đơn.

  Các bước Reverse settlement trong phân hệ AR:

  Bạn truy cập vào đường dẫn: Accounts receivable > Common > Customers > All customers chọn customer có hóa đơn muốn reverse > chọn tab Collect > chọn Closed transaction editing

  reverse settlement-1.png

  Tại màn hình Closed transaction editing, bạn chọn nghiệp vụ settlement muốn reverse trong cột Mark, để xem bút toán định khoản của nghiệp vụ Reverse settlement chọn Inquiry > Voucher, để post nghiệp vụ reverse chọn Reverse.

  reverse settlement-2.png

  Sau khi Settlement được reverse, cả hóa đơn và chứng từ được settle với hóa đơn này đều được open và có thể thực hiện được nghiệp vụ Reverse transaction cho hóa đơn như hướng dẫn trong phần trên.

  Các bước Reverse settlement trong phân hệ AP tương tự như AR:

  Bạn truy cập vào đường dẫn Accounts payable > Common > Vendors > All vendors, chọn vendor có hóa đơn cần reverse > chọn tab Invoice > chọn Closed transaction editing

  reverse settlement-3.png

  Tại màn hình Closed transaction editing, bạn chọn nghiệp vụ settlement muốn reverse trong cột Mark, để xem bút toán định khoản của nghiệp vụ Reverse settlement chọn Inquiry > Voucher, để post nghiệp vụ reverse chọn Reverse.

  reverse settlement-4.png
   

Share This Page