Role-based security element types

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by ivanthai, Apr 20, 2015.

 1. ivanthai

  ivanthai New Member

  Các kiểu phần tử mô hình (Role-based security) sau đây là một phần trong Microsoft Dynamics AX meta-model :
  • Security policy : được dùng để xác định cấu hình cho việc hạn chế giao diện hiển thị mà người dùng có thể thao tác dữ liệu trên một hoặc nhiều bảng. Cấu hình Security policy bao gồm Primary table specificationPolicy query.
  33.png
  • Code permission : qui định quyền tương tác đến dữ liệu ứng dụng và chức năng để đảm bảo an toàn và toàn vẹn dữ liệu được lưu trữ trong bảng.Ngoài ra, Code permission còn cho phép chỉ rõ quyền truy cập đến các Forms, Web controlsServer methods.
  28.png
  • Privilege : chỉ rõ một hoặc nhiều quyền thao tác mà người dùng yêu cầu để có thể thực hiện một công việc như là công việc quản trị dữ liệu, hoặc chỉ là một bước nhỏ trong quá trình thực hiện công việc như hiển thị dữ liệu hoặc bước thực hiện xóa dữ liệu.
  29.png
  • Duty : dùng để xác định một tập hợp Privileges được yêu cầu để cung cấp cho người sử dụng có quyền thao tác đến những điều khiển nội bộ như phê duyệt, xem xét và có trách nhiệm về dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.
  30.png
  • Role : dùng để xác nhận vai trò cho một tổ chức, vai trò cho các chức năng, vai trò của các ứng dụng mà người dùng được giao trong quản lí tổ chức. Đại lý bán hàng đại diện cho vai trò của một tổ chức, người quản lí đại diện cho vai trò của các chức năng và hệ thống người sử dụng đại diện cho vai trò thực thi các ứng dụng.
  31.png
  • Process cycle : dùng để xác định các hoạt động lặp đi lăp lại được thực hiện bởi những người dùng được giao những Duties nào trong mô hình bảo mật của hệ thống. Các chu trình chi tiêu, chu trình doanh thu, chu trình chuyển đổi và chu trình kế toán là những ví dụ cho chu trình.
  32.png
   
  Last edited: Apr 20, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setting Up and Managing Security Microsoft Dynamics 365 Dec 23, 2014
  Dynamics AX Security Microsoft Dynamics 365 Dec 23, 2014
  Microsoft Dynamics CRM 2015 Hierarchy Security Model New Features Microsoft Dynamics 365 Dec 3, 2014
  Microsoft Dynamics CRM 2015 Field Level Security New Features Microsoft Dynamics 365 Dec 3, 2014
  Field security trong Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Jul 6, 2014

Share This Page