Rollup and Calculated Fields in Microsoft Dynamics CRM 2015

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, Nov 5, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với Dynamics CRM, hỗ trợ thuộc tính cộng dồn và filed tính toán. Với sự hỗ trợ các filed này của hệ thống, sẽ giảm được rất nhiều các workflow và business rules cần thiết để tính toán của các phiên bản cũ.

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Using Goals, Goal Metrics and Rollup Queries in Microsoft Dynamics CRM 2013 Dynamics 365 for Sale Nov 18, 2014
  Update Rollup cho Dynamics CRM 2013 Dynamics 365 for Sale May 29, 2014
  Update Rollup 17 for Microsoft Dynamics CRM 2011 (KB 2915687) Dynamics 365 for Sale May 10, 2014
  Create Dynamicaly Group in Tableau (Using Calculated) Tableau Aug 18, 2015
  Calculated Fields in Microsoft Dynamics CRM 2015 Dynamics 365 for Sale Dec 1, 2014

 3. Hân

  Hân Member

 4. Hân

  Hân Member

Share This Page