Sales tax in AX Dynamics 2012 R3

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 2, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sales Tax:
  Tính năng này giúp bạn thiết lập các mã thuế suất được sử dụng để tính toán và hạch toán tài khoản tự động giá trị các khoản thuế cho các nghiệp vụ mua hàng và bán hàng khi xuất hóa đơn.

  Các bước thiết lập Sales Tax:
  1. Ledger posting group: thiết lập tài khoản hạch toán thuế
  2. Sales tax Authorities: thiết lập mã các cơ quan thuế
  3. Settlement Periods: thiết lập các kỳ thanh toán thuế cho cơ quan thuế cụ thể
  4. Sales tax codes: tạo các mã thuế suất
  5. Sales tax groups: tạo nhóm các mã thuế để gán mặc định cho từng vendor, customer, ledger. Item Sales tax groups: tạo nhóm các mã thuế để gán mặc định cho từng item.
  Sales tax .png
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Chi tiết hơn việc setup thuế này với @Thanh Tâm
   
  DynamicsAX likes this.
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  1. Ledger Posting Group
  Sử dụng Form này để thiết lập nhóm tài khoản hạch toán thuế đầu vào, đầu ra
  Người dùng sẽ truy cập vào General Ledger > Setup > Sales Tax > Ledger Posting Group
  Posting group.png
  • Ledger posting group: Nhập mã cho group này
  • Description: Nhập nội dung mô tả cho mã group
  • Sales tax payable: Chọn tài khoản hạch toán cho thuế đầu ra.
  Ví dụ: Nếu posting thiết lập cho thuế VAT thì chọn tài khoản thuế đầu ra là 33311 thì khi thực hiện bán hàng, ghi nhận như sau:
  Nợ 131: 110.000 VND
  Có 33311: 10.000 VND
  Có 511: 100.000 VND​
  • Sales tax receivable: Chọn tài khoản hạch toán cho thuế đầu vào.
  Ví dụ: Nếu posting thiết lập cho thuế VAT thì chọn tài khoản thuế đầu vào là 133 thì khi thực hiện mua hàng, ghi nhận như sau:
  Nợ 152: 100.000 VND
  Nợ 133: 10.000 VND
  Có 331: 110.000 VND​
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  2. Sales tax Authorities
  Sử dụng Form này để thiết lập các cơ quan thuế. Dữ liệu này là bắt buộc phải có trước khi tạo kỳ khấu trừ thuế (Settlement Period)
  Người dùng truy cập vào General Ledger > Setup > Sales tax > Sales tax Authorities
  Sales tax 01.jpg
  • Authority: Nhập mã cho cơ quan thuế
  • Name: Nhập tên cho cơ quan thuế
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  3. Sales Tax Settlement Periods
  Sử dụng Form này để thiết lập kỳ tính thuế cho cơ quan thuế cụ thế.
  Người dùng truy cập vào General Ledger > Setup > Sales Tax > Sales tax Settlement Periods
  Sales tax 02.jpg
   
 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  4. Sales Tax Code
  Sử dụng Form này để thiết lập mã thuế suất
  Người dùng truy cập vào General Ledger > Setup > Sales Tax > Sales tax Code
  Sales tax 03.jpg
  • Sales tax coe: Nhập mã thuế suất
  • Name: Nhập diễn giải cho mã này
  • Percentage/ Amount: Field này hiển thị cho thuế suất hoặc số tiền thuế nhập tại Value
  Sales tax 04.jpg
  • Currency: Chọn loại tiền tệ theo dõi
  • Settlement period: Chọn kỳ tính thuế
  • Ledger posting group: Chọn nhóm tài khoản hạch toán cho thuế suất này
  • Origin: Chọn phương thức tính thuế
  - Percentage of net amount: tính thuế theo % tổng giá trị SO/PO mà khôngbao gồm bất kỳ 1 loại thuế nào.
  Ví dụ: order 10x1$ = 10$, chỉ có thuế VAT 10%
  > Sales tax = 10$ x 10% = 1$
  > Total = 11$

  - Percentage of gross amount: tính thuế chồng thuế. Khi chọn phương thức này, đồng thời phải chọn field Sales tax on sales tax để tính thuế chồng​

  Ví dụ: order 10x1$, thuế nhập khẩu 10%, thuế VAT 10%

  > Sales tax (nhập khẩu) tính trên net amount = 10$ x 10% = 1$
  > Sales tax (VAT) tính trên gross amount = (10$+1$)x 10% = 1.1$​

  - Percentage of sales tax: tính thuế dựa trên thuế của field Sales tax on sales tax. Hệ thống sẽ tính thuế theo sales tax code ở field đó trước, sau đó tính thuế dựa trên số thuế đó.

  Ví dụ: order 10x1$,VAT 1 = 10% sử dụng Percentage of net amount, VAT2=10% sử dụng Percentage of sales tax, và gắn VAT1 tại field Sales tax on sales tax

  > Sales tax (VAT1)= 10%x10$ = 1
  > Sales tax (VAT2) = 10%x1 = 0.1
  > Total = 10+1+0.1= 11.1

  - Amount per unit: tính thuế theo số tiền cố định trên mỗi đơn vị item
  • Sales tax on sales tax: Chọn sales tax code tại đây nếu field origin chọn Percentage of gross amount hay Percentage of sales tax
  • Unit: Chọn đơn vị tính nếu field origin chọn Amount per unit
  • Calculate before sales tax:
   Chọn field này nếu muốn cộng giá trị thuế sau khi tính cho sales tax code này vào giá trị net amount để tính sales tax code tiếp theo.
   Ví dụ: order 10x1$,VAT 1 = 5 có chọn field Calculate before sales tax
   VAT2 = 10%

   > VAT1 = 5$ x 10 = 50$
   > VAT2 = (10$+50$) x 10% = 6$
   
 8. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  5. Sales Tax Group
  Sử dụng Form này để thiết lập nhóm các mã thuế suất lại thành 1 loại thuế.
  Ví dụ: Nhóm thuế VAT thì gồm các thuế suất 0%, 5%, 10%...Với 0%, 5%, 10% là các Sales tax code
  Người dùng truy cập vào General Ledger > Setup > Sales tax > Sales tax group
  Sales tax 05.jpg

  • Sales tax group: Nhập mã nhóm thuế
  • Description: Nhập nôi dung mô tả cho mã nhóm thuế này
  • Tại phần Setup: chọn các Sales tax code cho nhóm này
   
 9. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  6. Item Sales Tax code
  Sử dụng Form này để tạo các nhóm thuế suất mặc định cho item
  Người dùng truy cập vào General Ledger > Setup > Sales tax > Item Sales Tax group
  Sales tax 06.jpg

  • Item sales tax group: Nhập mã nhóm thuế suất cho item
  • Description: Nhập nội dung mô tả cho nhóm này
  • Phần Setup: Chọn các Sales tax code thuộc nhóm này
   
 10. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Mặc định thuế cho các chương trình
  Sau khi thiết lập thuế bằng các bước trên, tiến hành gắn mặc định các mã thuế lần lượt vào các chương trình sau:
  1. Item master data
  2. Customer/ Vendor
  4. Main Account
  5. GL Parameters
  ......
   

Share This Page