Set a Default Price List with a Real-Time Workflow in Dynamics CRM

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, May 27, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Trong Dynamics CRM 2013, khi làm việc với Cơ hội, bạn sẽ thấy Dynamics CRM hỏi bạn về Price List cho khách hàng, và đây lằ bắt buộc.

  Làm thế nào để hệ thống tự động đặt Default Price List vào vị trí này, và chỉ thay đổi khi cần thiết thôi.

  Hình dưới đây là thông tin của một cơ hội, và bắt bạn phải chọn Price List vào đó.!!!

  [​IMG]
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Đặt Outlook làm default mail client như thế nào? Công nghệ Oct 9, 2014
  Price to Book Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Price Earnings P/E Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Price simulation - Mô phỏng giá bán của sản phẩm Microsoft Dynamics 365 Aug 13, 2016
  Calculation method on Fixed-price Microsoft Dynamics 365 Mar 18, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Tạo một Business Rule trong form cơ hội để định nghĩa một price list default. Untitled.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sau đó khi bạn mở bất kỳ một cơ hội mới thì bạn có Price List default sẵn.
   

Share This Page