Setting Up and Managing Security

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by phamthanhnhan14, Dec 23, 2014.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Gán Roles cho User
  Trong bài viết này, sẽ thực hiện việc gán User vào Roles, việc làm sau khi thực hiện việc tạo user trong hệ thống Mircosoft Dynamics AX.
  Để thực hiện bạn nhất thiết phải sử dụng user Administrator để login vào hệ thống.
  Danh sách các Roles sẵn có, ở đây là role Employee
  roles1.png
  Những đặc quyền của Role Employee như sau:
  roles45png.png
  Chọn System Administrator administration|Setup| Security| Assign users to roles
  roles2.png
  Chọn Assign users to or exlude users form role cho user nhanpt :
  roles3.png
  Chuột phải chọn Assign to role, kết quả như sau:
  roles4.png
   
 2. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Tạo mới 1 Roles
  Việc tạo mới 1 Roles phải được cân nhắc kỹ càng, sao cho thỏa mãn với những Roles sẵn có, áp dụng được nhiều lần và có khả năng duy trì, không nên tạo 1 Roles chỉ sử dụng hoặc áp dụng cho 1 đối tượng ít tương tác.
  Danh sách các Roles: Vào System administration| Setup| Security| Security roles
  roles1.png
  Tạo mới 1 Role bằng cách nhấn New:
  roles2.png
  Bạn điền thông tin vào AOT Name, Name, và phần mô tả; ví dụ:
  roles3.png
  Tiếp theo sẽ là phần thêm nhiệm vụ và đặc quyền cho Role mới được tạo.
   
 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Gán duties và privileges cho role:
  Add in the Role content
  roles4.png
  Chọn Process cycle cho Roles
  roles5.png
  Tick vào cycle cần tạo cho Role.
  roles6.png
  Tương tự cho các mục khác
  roles7.png
  Như vậy đã thêm nhiệm vụ và đặc quyền cho Role thành công.
   
: dynamics ax

Share This Page