Setup Chart of Account trong Dynamics AX

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 16, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập hệ thống tài khoản kế toán trên AX.
  Có 3 bước để bạn thiết lập hệ thống tài khoản:
  1. Bước 1: Tạo mã hệ thống tài khoản cho công ty
  2. Bước 2: Tạo cấu trúc cho hệ thống tài khoản
  3. Bước 3: Kết nối mã hệ thống tài khoản với cấu trúc tài khoản
  Bước 1: Tạo mã hệ thống tài khoản (COA)
  Vào General Ledger - > Setup -> Chart of Account - > Chart of Account
  upload_2014-10-16_8-26-54.png

  • Chart of Account: Nhập mã COA
  • Description: Nhập nội dung mô tả cho COA
  Ở màn Main Account, tạo 1 tài khoản làm mẫu cho hệ thống tài khoản bằng cách nhấp vào nút New. Sau đó nhấp nút Close để hoàn tất quá trình tạo mã COA
   
  Last edited by a moderator: Oct 23, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Microsoft Dynamics CRM 2015 Setup and Upgrade New Features Dynamics 365 for Sale Dec 7, 2014
  Fixed Asset Module Setup Finance and Operations Oct 13, 2014
  System Setup for Fixed Assets Finance and Operations Oct 13, 2014
  General Ledger Setup Finance and Operations Oct 10, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bước 2: Tạo cấu trúc cho hệ thống tài khoản
  Vào General Ledger -> Setup -> Chart of Account -> Configure account structures
  upload_2014-10-23_18-5-10.png

  • Account structure: Nhập mã cấu trúc
  • Description: Nhập diễn giải cho mã cấu trúc này
  • Sau đó, màn hình sau xuất hiện:
  upload_2014-10-23_18-8-33.png

  Tại đây, bạn có thể chọn các phân đoạn cho tài khoản bằng cách nhấp vào nút Add segment
  Sau khi tạo xong cấu trúc, chọn Active để kích hoạt cấu trúc tài khoản
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bước 3: Kết nối mã hệ thống tài khoản với cấu trúc tài khoản
  Vào General Ledger -> Setup -> Ledger
  upload_2014-10-23_18-10-37.png

  • Chart of Account: Chọn mã hệ thống tài khoản
  • Tại phần Account structures, nhấp nút Add để thêm cấu trúc
  • Sau khi hoàn thành 3 bước trên, bạn tiếp tục thêm tài khoản vào hệ thống bằng chức năng General Ledger -> Common -> Main Account
   
 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  DynamicsAX likes this.

Share This Page