Sự khác nhau giữa Fixed-price và Time & Material

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 18, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Chỉ có 2 loại project này là bill được cho khách hàng.
  Time&Material
  • Billing cho khách hàng với tất cả các transaction ( hour/expense/fee/item)và billing rules
  • Không dùng được kiểu Milestone transaction type.
  • On-account có 2 loại nghiệp vụ Prepayment Journal Voucher và Deduct
  Fixed-priced
  • Billing cho khách hàng với billing rules hoặc on-account với type = Milestone ( thật ra là 1)
  • Chỉ có duy nhất kiểu Milestones transaction type
  • Các nghiệp vụ (hour/epxense/feee/Item) dùng để ghi nhận giá cost của dự án.
  • Update status của billing rules trước khi xuất hóa đơn.
   
  Last edited by a moderator: Sep 24, 2014
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Time & Material

  - Link SO

  - Link PO

  - Link Production order

  - Link Item requirements

  - Xuất hóa đơn theo từng Category ( có thể đặt điều kiện)​
  Fix – price

  - Không link SO

  - Link PO

  - Link Production order

  - Link Item requirements

  - Xuất hóa đơn theo từng giai đoạn của hợp đồng ( mốc và amount qui định trong hợp đồng)​
   

Share This Page