System Setup for Fixed Assets

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Fixed asset là một nhóm tài sản, như là building, vehicle, land, equipment được sở hữu bởi doanh nghiệp.

  Trước tiên, bạn cần thực hiện các thiết lập ban đầu liên quan đến fixed asset trên Dynamics AX

  • Journal Names trong General Ledger: Journal name là một nơi để ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ, khi mua mới, thanh lý, khấu hao TSCĐ.
  • Main Account : setup các tài khoản để gán trong posting profile. Hệ thống sử dụng các tài khoản setup trong posting profile để hạch toán lên Journal name.
  • Number Sequence: Tạo các sequence mặc định và tự động tạo: mã TSCĐ, mã nhóm TSCĐ

  Fixed Asset.png
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
  Hong Lan likes this.
 2. Loading...


Share This Page