1. Tableau Business Intelligence

Tài khoản 008: Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Nov 19, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  TÀI KHOẢN 008: DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN

  Tài khoản này dùng để phản ánh số dự toán chi sự nghiệp, dự án được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán ra sử dụng trong kỳ của các đơn vị được Ngân sách Nhà nước cấp, số dự toán còn lại cuối kỳ.

  Tài khoản này phải được theo dõi hạch toán chi tiết: dự toán chi sự nghiệp, dự toán chi dự án.

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 008 – DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN

  Bên Nợ:

  Số dự toán chi sự nghiệp, dự án được giao.

  Bên Có:

  Rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng.

  Số dư bên Nợ:

  Dự toán chi sự nghiệp, dự án còn lại chưa rút.

  Cuối năm, số dự toán chi sự nghiệp, dự án còn lại sẽ bị huỷ bỏ hoặc được chuyển sang năm sau theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đối với các doanh nghiệp có nhiều loại dự toán thì mở sổ theo dõi chi tiết dự toán chi sự nghiệp và dự toán chi dự án chi tiết cho từng dự án.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Điều chỉnh khoảng giá trị tại Axis trong Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 004: Nợ khó đòi đã xử lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2014
  Tài khoản 002: Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Quản trị doanh nghiệp Nov 17, 2014

Share This Page