Tài khoản 244: Ký quỹ, ký cược dài hạn

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Oct 30, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  TÀI KHOẢN 244: KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

  Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi ký quỹ, ký cược dài hạn tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác có thời hạn trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường.

  Các khoản tiền, tài sản đem ký quỹ, ký cược dài hạn phải được theo dõi chặt chẽ và kịp thời thu hồi khi hết thời hạn ký quỹ, ký cược...

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 244 - KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

  Bên Nợ:
  Số tiền hoặc giá trị tài sản mang đi ký quỹ, ký cược dài hạn.

  Bên Có:
  - Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cược dài hạn tính vào chi phí khác;
  - Số tiền hoặc giá trị tài sản ký quỹ, ký cược dài hạn giảm do rút về.

  Số dư bên Nợ:
  Số tiền hoặc giá trị tài sản đang ký quỹ, ký cược dài hạn.

  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

  1. Khi chuyển tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý để ký quỹ, ký cược dài hạn, ghi:
  Nợ TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn (Chi tiết theo từng khoản)
  Có TK 111 - Tiền mặt (1111, 1112, 1113)
  Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122, 1123).​

  2. Khi nhận lại số tiền hoặc giá trị tài sản ký quỹ, ký cược, ghi:
  Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111, 1112, 1113)
  Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122, 1123)
  Có TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn.​

  3. Trường hợp doanh nghiệp bị phạt, khấu trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, ghi:
  Nợ TK 811 - Chi phí khác
  Có TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn.​
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Điều chỉnh khoảng giá trị tại Axis trong Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Tài khoản 008: Dự toán chi sự nghiệp, dự án Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 004: Nợ khó đòi đã xử lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2014

Share This Page