Tài khoản 344: Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Nov 5, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  TÀI KHOẢN 344: NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

  Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài với thời hạn từ một năm trở lên để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết, như nhận tiền ký cược, ký quỹ để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý,... Các trường hợp nhận ký quỹ, ký cược dài hạn bằng hiện vật không phản ánh ở tài khoản này mà được theo dõi ở tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán (TK 003 – Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược).

  Kế toán nhận ký quỹ, ký cược dài hạn phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng khách hàng.

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 344 - NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN

  Bên Nợ:

  Hoàn trả tiền nhận ký quỹ, ký cược dài hạn.

  Bên Có:

  Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn bằng tiền.

  Số dư bên Có:

  Số tiền nhận ký quỹ, ký cược dài hạn chưa trả.

  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

  1. Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược dài hạn của đơn vị, cá nhân bên ngoài, ghi:
  Nợ các TK 111, 112
  Có TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Chi tiết cho từng khách hàng).​

  2. Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược dài hạn cho khách hàng, ghi:
  Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  Có các TK 111, 112​

  3. Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp, bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế:

  a/ Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết:

  Nếu khấu trừ vào tiền nhận ký quỹ, ký cược, ghi:
  Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  Có TK 711 - Thu nhập khác.​

  b/ Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược dài hạn còn lại, ghi:
  Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Đã khấu trừ tiền phạt)
  Có các TK 111, 112.​

  4. Nhận và hoàn trả tài sản ký quỹ, ký cược (Xem giải thích ở Tài khoản 003 - “Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược”.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Điều chỉnh khoảng giá trị tại Axis trong Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Tài khoản 008: Dự toán chi sự nghiệp, dự án Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 004: Nợ khó đòi đã xử lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2014

Share This Page