1. Tableau Business Intelligence

Tài khoản 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Nov 5, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  TÀI KHOẢN 351: QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp.

  HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

  1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm, đào tạo lại nghề cho người lao động tại doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

  2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích lập và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển số dư sang năm sau. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong năm tài chính thì toàn bộ phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

  3. Thời điểm trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là thời điểm khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Trường hợp doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (quí) thì có thể điều chỉnh quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo quí khi lập báo cáo tài chính.

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 351 - QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

  Bên Nợ:

  Chi trả cho người lao động thôi việc, mất việc làm từ quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

  Bên Có:

  Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

  Số dư bên Có:

  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng.

  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

  1. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo chính sách tài chính hiện hành, ghi:
  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.​

  2. Chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm, chi đào tạo lại nghề cho người lao động theo chế độ, ghi:
  Nợ TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  Có các TK 111, 112,...​

  3. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong năm tài chính thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có các TK 111, 112,...​

  4. Cuối niên độ kế toán sau, doanh nghiệp tính, xác định số dự phòng trợ cấp mất việc làm cần phải lập. Trường hợp số dự phòng trợ cấp mất việc làm phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng hết đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch thiếu, ghi:
  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.​
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Điều chỉnh khoảng giá trị tại Axis trong Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Tài khoản 008: Dự toán chi sự nghiệp, dự án Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 004: Nợ khó đòi đã xử lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2014

Share This Page