Tài khoản 415: Quỹ dự phòng tài chính

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Nov 6, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  TÀI KHOẢN 415: QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

  Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc hạch toán tăng, giảm quỹ dự phòng tài chính phải theo chính sách tài chính hiện hành.

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 415 – QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

  Bên Nợ:

  - Quỹ dự phòng tài chính nộp lên cấp trên.

  - Quỹ dự phòng tài chính giảm khác.

  Bên Có:

  Quỹ dự phòng tài chính tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN hoặc do cấp dưới nộp lên.

  Số dư bên Có:

  Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp.

  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

  1. Khi trích lập quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:
  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
  Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.​

  2. Quỹ dự phòng tài chính tăng do cấp dưới nộp lên, ghi:
  Nợ các TK 111, 112, 136,...
  Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.​

  3. Quỹ dự phòng tài chính giảm do nộp lên cấp trên ghi:
  Nợ TK 415- Quỹ dự phòng tài chính
  Có các TK 111, 112, 336, ...​
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Điều chỉnh khoảng giá trị tại Axis trong Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Tài khoản 008: Dự toán chi sự nghiệp, dự án Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 004: Nợ khó đòi đã xử lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2014

Share This Page