Tài khoản 5118 - Doanh thu khác

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Nov 7, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  Tài khoản 5118: Doanh thu khác.

  Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu như phí quản lý do cấp dưới nộp và các khoản doanh thu khác ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu trợ cấp, trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.

  Định kỳ, đơn vị cấp trên ghi nhận doanh thu từ phí quản lý do đơn vị cấp dưới nộp, kế toán ghi:
  Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (phí quản lý thu của công ty con)
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (phí quản lý thu của công ty thành viên, đơn vị cấp dưới)
  Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu tiền ngay)
  Có TK 5118 - Doanh thu khác.​
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Điều chỉnh khoảng giá trị tại Axis trong Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Tài khoản 008: Dự toán chi sự nghiệp, dự án Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 004: Nợ khó đòi đã xử lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2014

Share This Page