Tận dụng chức năng On hold funding source trong Project contract in AX2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 20, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Như các bạn đã biết, funding source là các đối tượng để xác định tính tiền trong dự án, có 4 loại funding source như:
  1. Customer: xuất hóa đơn cho Khách hàng
  2. Organization: xuất hóa đơn cho Tổ chức
  3. Gant: tặng, không tính tiền
  4. On hold: giữ lại chờ thỏa thuận
  Ở bài này chúng ta sẽ bàn về việc sử dụng chức năng On hold như thế nào?
  Khi bạn sử dụng chức năng Funding Limit trong Project contracts thì chức năng On hold trong Funding source type chứng minh được tính hữu ích của nó, nó sẽ được phân bổ số tiền vượt Funding Limit của những Funding source type khác trong cùng một project contract về phần mình cho đến khi được thỏa thuận mức Funding Limit mới. On hold được thiết lập với một Customer ID là loại Organization.

  upload_2014-10-20_15-58-5.png

  Chúng ta xét ví dụ ở đây một project contract bao có 1 customer và 1 old hold funding source và limit cho khách hàng là 20.000.000 VND.
  Bây giờ chúng ta làm một bút toán chi phí giờ công 21.000.000.
   
 2. Loading...


Share This Page