Tạo template và import dữ liệu vào hệ thống

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Jul 4, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bài viết này mình sẽ giới thiệu về chức năng tạo template và import dữ liệu vào hệ thống thông qua module: Data import and export framework
  Đường dẫn: Data import and export framework> Common> Processing group
  Tạo template:
  import danh mục Release products.

  01.png
  Table Entities:

  1. Click New để tạo mới

  2. Chọn bảng cần import dữ liệu (Release product: có entities là Product).

  01.png 01.png
  3. Source data format: chọn format là Excel.

  4. Generate source file: chọn các cột dữ liệu (của Release product)cần import vào hệ thống.

  03.png

  Table General source file:


  04.png
  - Present in source: chọn các trường dữ liệu cần import.

  - Field: tên của trường dữ liệu.

  - Mandatory: trường bắt buộc.

  - Field size: độ dài của trường dữ liệu (quan trọng)
   

  Attached Files:

  • 02.png
   02.png
   File size:
   42.9 KB
   Views:
   34
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sauk hi chọn xong click Generate sample file để tạo template import bằng excel.

  IMPORT dự liệu từ template:

  05.png

  1. Chọn file template excel.

  2. Generate source mapping: click để hệ thống map các trường trên file excel với trường dữ liệu trong hệ thống.

  06.png

  3. Get staging data: import dữ tạo tạm vào hệ thống. Giúp kiểm tra lại data bằng cách Export to file ra excel để kiểm tra.

  4. Copy data to target: import data chính thức vào hệ thống.
   

Share This Page