Tìm hiểu về cách ghi nhận Project cost khi link từ các module khác

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Mar 19, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Ở bài này tôi muốn giới thiệu với các bạn cách ghi nhận PM Cost đối với các nghiệp vụ đựợc tích hợp với các module khác.
  Chúng ta sẽ chú ý đến 4 loại nghiệp vụ sau đây:
  • Sales order
  • Purchase order
  • Production order
  • Item requirements
  Bạn phải lưu ý điểm xuất phát của nghiệp vụ, sau đây là các thể loại nghiệp vụ xảy ra.

  1. Tạo một Sales order link với Project Management Accounting (PMA) hoặc từ PMA tạo một Sales order, đối với cách này thì hệ thống sẽ tạo Sales order và lấy hàng trong kho để xuất bán cho khách hàng, mà khách hàng ở đây là khách hàng trong Project Contract ( chỉ có Project type là Time & Material mới có loại nghiệp vu này).

  2. Tạo một Sales order, đối với từng Item Order Line đem đi sản xuất là link với Production, từ Production chon link PMA , có nghĩa là ta nhận một đơn đặt hàng từ khách hàng , mang đi sản xuất, khi sản xuất thì tạo ra một dư án để quản lý sản xuất và đơn hàng của khách hàng. Trong truờng hợp này thi sau khi sản xuất xong nhận hàng KHO, ta tiếpt tục Pick & Pack trên Sales order, số lượng PACK có thể khác số lượng sản xuất, cuối cung là xuất hóa đơn, và PM COST đựoc cập nhật sau khi bạn xuất hóa đơn ( SO Invoice).

  3. Lập một lệnh sản xuất theo dự án, có 2 cách để tao là Production order -> Link vớI PMA hoặc từ PMA tạo một Production order, thì đối với truờng hợp này , sau khi sản xuất xong ( END) thì hệ thống nó ghi nhận toàn bộ giá trị hang sản xuất đựoc đưa hết lên PM Cost.

  4. Item requirement là một chức năng chỉ tạo trực tiép từ module PMA, nó thể hiện các item mà mình sẽ đặt cho dự án này. Khi thực hiện một nghiệp vụ Item requirement thì hệ thống tự tao một SALEOREDER và sales order này mình chỉ có thể update số lượng Ship hoặc Closed SO line mà thôi. Tất cả các Item requirement trong một Project chỉ đựoc tạo ra trong cùng 1 Sales order. Đối với trừong hợp này PM Cost ghi nhận khi bạn dung ITEM PACKING SLIP. Bạn cũng có thể Production cho 1 Item requirement line giống như Production trên Sales order line, bạn có thể Packing slip một số khác so với số sản xuất, còn lại bạn sẽ nhập kho khi Close Committed cost.

  5. Purchase order mua hàng cho dự án, thì sau khi bạn làm PO Receipt thì PM Cost sẽ đựoc cập nhật toàn bộ giá trị của PO này .

  Chúc các bạn may mắn!
   
  Last edited by a moderator: Mar 19, 2015
 2. Loading...


Share This Page