Time and Material Project

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Sep 18, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Dự án kiểu Time and Material dùng quản lý các dự án làm tới đâu tính tiền tới đó.
  Các chức năng AX hỗ trợ:
  1. Tạo dự án có type là Time & Material
  2. Các loại nghiệp vụ của được sử dụng kiểu này: Hour/Expense/Item/Fee/On-account.
  3. Định nghĩa một project contract, trong project contract bạn thiết lập các billing rules, cũng tương tự như loại Fixed-price project, trong trường hợp này tôi hướng dẫn các bạn tạo billing rules với kiểu Time and material.
  upload_2014-9-18_11-46-37.png

  upload_2014-9-18_11-47-59.png
  4. Sau đó bạn ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh thực tế có giá vốn và giá bán theo từng category mà bạn chọn.

  upload_2014-9-18_11-49-44.png

  Và trên billing rules bạn đã thiết lập các category để bill cho khách hàng thì bạn chỉ xuất hóa đơn được cho khách hàng ở các category này thôi.
  Riêng đối với nghiệp vụ On-account là những chi phí charge trực tiếp khách hàng, nên dùng Project invoice proposal để xuất hóa đơn ở các nghiệp vụ này.​
  5. Xuất hóa đơn cho khách hàng.
  AX project accounting hỗ trợ bạn 2 chức năng xuất hóa đơn cho khách hàng theo project proposal hoặc billing rules proposal.

  upload_2014-9-18_12-42-42.png

  6. Cuối cùng là in project statement để kiểm tra.

  upload_2014-9-18_12-32-39.png

   

  Attached Files:

  Last edited by a moderator: Sep 24, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Sự khác nhau giữa Fixed-price và Time & Material Microsoft Dynamics 365 Sep 18, 2014
  Quản lý dự án theo kiểu Time and Material Microsoft Dynamics 365 Sep 11, 2014
  Committed cost & Emilination Project! Microsoft Dynamics 365 Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về cách ghi nhận Project cost khi link từ các module khác Microsoft Dynamics 365 Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về Project group tron PMA Microsoft Dynamics 365 Mar 18, 2015

Share This Page