1. Tableau Business Intelligence

TK 128 - Tài khoản 128 Đầu tư ngắn hạn khác

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Chint, Oct 1, 2014.

 1. Chint

  Chint Member

  TÀI KHOẢN 128 ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC

  Tài khoản 128 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm cả các khoản cho vay mà thời hạn thu hồi không quá một năm…
  Trong các trường hợp đầu tư bằng tiền hoặc hiện vật (như: Tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa…) giá trị khoản đầu tư được tính theo giá thỏa thuận của các bên tham gia đầu tư đối với các tài sản đưa đi đầu tư. Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị ghi sổ kế toán của đơn vị với giá trị tài sản được đánh giá lại phản ánh vào bên Nợ Tài khoản 811 hoặc bên Có Tài khoản 711.
  Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư, từng hợp đồng cho vay.

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 128 - ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC

  Bên Nợ:

  Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác tăng.
  Bên Có:
  Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác giảm.
  Số dư bên Nợ:
  Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác hiện còn.
  Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác, có 2 tài khoản cấp 2:
  - Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của tiền gửi có kỳ hạn.
  - Tài khoản 1288 - Đầu tư ngắn hạn khác: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản đầu tư ngắn hạn khác.

  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

  1. Khi dùng vốn bằng tiền để đầu tư ngắn hạn, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288)
  Có các TK 111, 112,....
  2. Doanh nghiệp đưa đi đầu tư bằng vật tư, sản phẩm, hàng hóa và thời gian nắm giữ các khoản đầu tư đó dưới 1 năm:
  a) Nếu giá trị vật tư, sản phẩm, hàng hóa đưa đi đầu tư được đánh giá lại cao hơn giá trị ghi sổ kế toán, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (1288)
  Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
  Có TK 155 - Thành phẩm
  Có TK 156 - Hàng hóa
  Có TK 711- Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá trị vật tư, hàng hóa được đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ).​
  b) Nếu giá trị vật tư, sản phẩm, hàng hóa đưa đi đầu tư được đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi trên sổ kế toán, ghi:
  Nợ TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (1288)
  Nợ TK 811 - Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá trị vật tư, hàng hóa được đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ)
  Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
  Có TK 155 - Thành phẩm
  Có TK 156 - Hàng hóa.
  3. Khi thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn khác, ghi:
  Nợ các TK 111, 112, 152, 156, 211,....
  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Trường hợp lỗ)
  Có TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288) (Giá vốn)
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Trường hợp lãi).​
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Setup hệ thống tài khoản cho DN SX Sản xuất Sep 24, 2015
  Điều chỉnh khoảng giá trị tại Axis trong Tableau Tableau Aug 19, 2015
  Tài khoản 008: Dự toán chi sự nghiệp, dự án Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 004: Nợ khó đòi đã xử lý Quản trị doanh nghiệp Nov 18, 2014

Share This Page