Trực quan tổ chức doanh nghiệp của bạn với Dynamics CRM 2015

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Nov 5, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Với Dynamics CRM 2015, bạn dễ dàng tổ chức đội ngũ kinh doanh, các business unit, và phân quyền đơn giản, và trực quan hơn với Hirarchy Visulization

     
  2. Loading...


Share This Page