1. Tableau Business Intelligence

Tỷ số khả năng trả nợ

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, May 22, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tỷ số khả năng trả lãi chưa thật sự phản ánh hết trách nhiệm nợ của doanh nghiệp, vì ngoài lãi ra doanh nghiệp còn phải trả nợ gốc và các khoản khác, chẳng hạn như tiền thuê tài sản. Do đó, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc trả lãi mà còn quan tâm đến khả năng thanh toán nợ. Để đo lường khả năng thanh toán nợ chúng ta sử dụng tỷ số khả năng trả nợ.

  Cách tính tỷ số khả năng trả nợ = (Giá vốn hàng bán + khấu hao + EBIT) /(Nợ gốc + chi phí lãi vay)

  Tỷ số khả năng trả nợ được sử dụng để đo lường khả năng trả nợ gốc và lãi vay của doanh nghiệp từ các nguồn doanh thu, lơi nhuận trước thuế v.v.v . Thông thường nợ gốc được chi trả từ doanh thu, khấu hao , và lợi nhuận trước thuế dùng trang trải cho việc trả lãi. Để đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp, chúng ta có thể so tỷ số khả năng trả nợ của doanh nghiệp > 1 => tức là doanh nghiệp có nguồn tiền thanh toán nợ gốc + lãi vay.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Một số các công ty cung cấp giải pháp phân tích số liệu Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 7, 2016
  Chỉ số khả năng sinh lợi - PI (Profitability Index) Quản trị doanh nghiệp May 27, 2015
  Tỷ số giá trị thị trường Quản trị doanh nghiệp May 23, 2015
  Tỷ số khả năng sinh lợi Quản trị doanh nghiệp May 22, 2015
  Tỷ số khả năng trả lãi - Ability to pay interest Quản trị doanh nghiệp May 21, 2015

Share This Page