Using Table Calculations

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 13, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Sử dụng bảng tính toán để tổng hợp dữ liệu hơn trên một bảng cross-tab. Bảng tính toán chỉ nhìn vào các dữ liệu trong bảng, như tên gọi của nó. Một tính bảng không gửi một truy vấn đến cơ sở dữ liệu của bạn.
  Bài viết sẽ hướng dẫn các thao tác đơn gian với Table calculations.
  Chức năng Quick Table Calculation sẽ cho phép bạn tạo ra các giá trị đơn giản như : Running Total, Percent of Total, Percent Difference, and Moving Average
  tableau_table1.png
  Bạn có thể tính toán sự khác biệt trong bẳng, pane, cell...
  tableau_table2.png
  Table (Across) or (Down): Tính các measure trên bảng từ trái sang phải hoặc bằng các cột từ trên xuống dưới của bảng.
  Table (Across then Down) or Table (Down then Across): Tính từ trái sang phải, sau đó bắt đầu lại ở các hàng tiếp theo xuống, hoặc tính toán trên xuống dưới, sau đó tiếp tục tại hàng đầu trên các cột tiếp theo bên phải.
  Pane, Pane (Across), etc: Chỉ tính toán với các nội dung bên trong borders trong bảng
  Table: Tính toán với các thành phần bên trong table.
  Dimensions: Tính toán theo dimension được chọn
  Cell:

  1. Calculate trong pane

  Bước 1: Kéo thả Category và Sub-Category vào thẻ Rows
  Bước 2: Kéo giá trị Sales vào Rows
  Bước 3: Kéo giá trị Sales thứ 2 vào Rows, Vào Show me ; chọn cross tab
  Bước 4: Nhấn phải chuột tại Sales thứ 2 chọn Add table calculations
  Bước 5: Trong Table calculation chọn như hình bên dưới
  tableau_table3.png
  Kết quả:
  tableau_table4.png

  2. Calculated trong table
  Bước 1: Kéo thả Category và Sub-Category vào thẻ Rows
  Bước 2: Kéo giá trị Sales vào Rows
  Bước 3: Kéo giá trị Sales thứ 2 vào Rows, Vào Show me ; chọn cross tab
  Bước 4: Kéo Segment vào Columns
  Bước 5: Nhấn phải chuột tại Sales thứ 2 chọn Add table calculations
  Bước 6: Trong Table calculation chọn như hình bên dưới
  tableau_table5.png
  Kết quả:
  tableau_table6.png

  3. Calculate within a dimension
  Bước 1: Kéo thả Category và Sub-Category vào thẻ Rows
  Bước 2: Kéo giá trị Sales vào Rows
  Bước 3: Kéo giá trị Sales thứ 2 vào Rows, Vào Show me ; chọn cross tab
  Bước 4: Kéo Segment vào Rows
  Bước 5: Nhấn phải chuột tại Sales thứ 2 chọn Add table calculations
  Bước 6: Trong Table calculation chọn như hình bên dưới
  tableau_table7.png

  Kết quả:
  tableau_table8.png

  Chúc bạn thành công !
   
  Last edited: Aug 10, 2017
 2. Loading...


Share This Page