1. Tableau Business Intelligence

Veeam miễn phí phần mềm phục hồi dữ liệu cho MS SQL Server

Discussion in 'Công nghệ' started by bsdinsight, Mar 15, 2015.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Tập đoàn phần mềm Veeam đang miễn phí phần mềm phục hồi cơ sở dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệm MS SQL, bạn có thể đăng ký và nhận phần mềm miễn phí tại đây
    http://go.veeam.com/microsoft-sql-server-explorer.html
     
  2. Loading...


Share This Page