Ví dụ về Data Mining - Bài toán thực tế

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by tableau, Aug 19, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trước khi đưa ra ví dụ về Khai phá dữ liệu - Data Mining, cần hiểu về các định nghĩa sử dụng như sau:
  DataMining01.png
  Độ tác động và Độ tin cậy:
  DataMining02.png
   
  Last edited by a moderator: Aug 19, 2014
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài toán 1: Khảo sát thói quen tiêu dùng của khách hàng
  DM_Question01.png
  Đối tượng thống kê : Hóa đơn

  Tiêu chí thống kê : Các loại hàng

  Nội dung thống kê : Số lượng mua, được chia làm 2 mức : có mua (0) và không mua (1)
   
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các tham số :
  • Tiêu chí thống kê
  tieuchitk : HangHoa.MaLoai
  • Mã thống kê
  ma : ChiTietHoaDon.MaHD
  • Độ đo
  dodo : Sum(ChiTietHoaDon.SoLuong)
  • Bảng thang đo
  Bangthangdo : ThangDoLH(MaHang, ThangDoTu, ThangDoDen)
  • SQL Query
  mdfrom : FROM ChiTietHoaDon inner join HangHoa on ChiTietHoaDon.MaHang = HangHoa.MaHang

  mdgroupby : Group by ChiTietHoaDon.MaHD

  CauTruyVanLayTenTCTK : "Select MaLoai as MaTC, TenLoai as TenTC from LoaiHang"

  Database: QLKD
  Project: PTTQTD_GP1(Bài toán phân tích thói quen tiêu dùng)
   
  Last edited by a moderator: Aug 19, 2014
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  Thực hiện:
  • Chỉnh các tham số trong chương trình. Trên form Khảo sát thói quen tiêu dùng trên một nhóm mặt hàng, ta chọn các tiêu chí thống kê và chọn các khoảng giá trị cho nó như hình dưới đây:
  DataMining_BT01_01 1.jpg
  • Sau đó click vào button 'Phân nhóm dữ liệu thống kê' sẽ có 1 form xuất hiện như hình sau:
  DataMining_BT01_02 1.jpg
  • Điền điều kiện (nếu có) và nhấn button 'Tạo bảng dữ liệu thống kê'. Chương trình sẽ tạo ra bảng thống kê file excel:
  DataMining_BT01_03 1.jpg
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  My Linh likes this.
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  • File excel được xuất ra sẽ là kết quả số lần lặp của 'mã loại hàng' trong hóa đơn tương ứng với các điều kiện đã chọn.
  Ý nghĩa của số lần lặp tương ứng với những lần xuất hiện của loại hàng đó trong hóa đơn. 1 là có xuất hiện, 0 là không xuất hiện.

  DataMining_BT01_04 1.jpg

  • Trở lại form đầu, click vào button 'Lập mô hình' để xuất Luật kết hợp ra file excel:

  DataMining_BT01_05 1.jpg

  • Xuất ra excel sẽ được các luật như sau:

  DataMining_BT01_06 1.jpg
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014

Share This Page